×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การกำหนดการรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

การกำหนดการรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

        ร้านค้าออนไลน์ Takraonline มีระบบการรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เพื่อรองรับการชำระเงินของลูกค้าที่หลากหลาย ซึ่งทางเรามีระบบการรับชำระเงินของธนาคารกสิกรและธนาคารกรุงเทพไว้รองรับ หากคุณต้องการเปิดใช้งานช่องทางดังกล่าว โดยคุณต้องดำเนินการติดต่อขอใช้บริการกับทางธนาคารด้วยตนเอง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากธนาคารมาระบุและบันทึกในระบบร้านค้าออนไลน์ จึงจะสามารถเปิดช่องทางการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้

        ขั้นตอนการเปิดใช้งานการรับชำระเงินผ่านช่องทางของธนาคารกสิกร (K-Payment Gateway)

        1. หลังจากที่คุณติดต่อขอใช้บริการจากทางธนาคารกสิกรเรียบร้อยแล้ว ให้คุณทำการเปิดใช้งานช่องทางการชำระเงิน KPayment ในส่วนของการตั้งค่าช่องทางการชำระเงิน ดังตัวอย่างรูปที่ 1รูปที่ 1 การเปิดใช้งาน KPayment


        2. จากนั้นให้คุณนำ Merchant ID, Terminal ID และ เว็บไซต์ URL มาระบุในช่องข้อมูล และบันทึกช่องทางชำระเงิน ดังตัวอย่างรูปที่ 2


รูปที่ 2 การระบุรายละเอียดของการรับชำระเงิน


        ขั้นตอนการเปิดใช้งานการรับชำระเงินผ่านช่องทางของธนาคารกรุงเทพ (BualuangiPay)
        1. หลังจากที่คุณติดต่อขอใช้บริการจากทางธนาคารกรุงเทพเรียบร้อยแล้ว ให้คุณทำการเปิดใช้งานช่องทางการชำระเงิน BualuangiPay ในส่วนของการตั้งค่าช่องทางการชำระเงิน ดังตัวอย่างรูปที่ 3รูปที่ 3 การเปิดใช้งาน BualuangiPay


        2. จากนั้นให้คุณนำ Merchant ID มาระบุในช่องข้อมูล และบันทึกช่องทางชำระเงิน ดังตัวอย่างรูปที่ 4รูปที่ 4 การระบุรายละเอียดของการรับชำระเงิน

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.