×
การใช้งานข้อมูล Search Console

          ภายหลังการติดตั้งและยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อย คุณสามารถเข้ามาใช้งานข้อมูลจากเว็บไซต์ของ Search Console ได้  โดยใช้อีเมลและรหัสผ่านที่ได้ใช้ตอนสมัครเข้าใช้งาน Google Search Console เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Search Console คุณสามารถเข้าไปใช้งานข้อมูลตามที่ต้องการได้ โดยลักษณะข้อมูลปรากฏดังตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1 ตัวอย่างการใช้งาน Search Console ภายหลังการยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2018
Vevo Systems Co., Ltd.