×
กรณีต้องการแก้ไขเงื่อนไขของส่วนลดเชิงปริมาณ

        ในกรณีที่ต้องการแก้ไขในส่วนของเงื่อนไขในส่วนลดเชิงปริมาณที่ต้องการ คุณสามารถเข้าไปแก้ไขเพื่อสร้างรูปแบบการลดราคาใหม่ได้ตามต้องการ โดยที่หน้ารายการส่วนลดเชิงปริมาณ ให้คุณคลิกที่สัญลักษณ์ “รายละเอียด” ท้ายชื่อส่วนลดเชิงปริมาณที่ต้องการเข้าไปจัดการเงื่อนไขส่วนลด (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 การเข้าไปดูรายละเอียดเงื่อนไขส่วนลดของส่วนลดเชิงปริมาณ


        ภายหลังที่คุณคลิกดูรายละเอียด ระบบจะแสดงพื้นที่รายการข้อกำหนดส่วนลดเชิงปริมาณของส่วนลดเชิงปริมาณที่คุณเลือก (รูปที่ 2)


รูปที่ 2 แสดงรายการข้อกำหนดส่วนลดเชิงปริมาณ


        ซึ่งคุณสามารถเลือกเพิ่มส่วนลด หรือลบช่วงส่วนลดทึ่ต้องการ หรือกำหนดราคาส่วนลดตามเงื่อนไขที่ต้องการจัดการได้


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.