×
กรณีที่คุณต้องการเพิ่มบัญชีผู้ค้าส่งด้วยตัวเอง

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้า จากนั้นไปที่เมนู "ลูกค้า" แล้วเลือกเมนูย่อย "ผู้ค้าส่ง" (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 ผู้ค้าส่ง


        2. จากนั้นให้คุณคลิก "เพิ่ม" เพื่อทำการเพิ่มบัญชีผู้ค้าส่ง (รูปที่ 2)รูปที่ 2 เพิ่มผู้ค้าส่ง


        3. ให้คุณระบุรายละเอียดของลูกค้าที่คุณต้องการเพิ่มให้เป็นบัญชีผู้ค้าส่ง (โดยช่องข้อมูลที่มี * คือข้อมูลจำเป็น ต้องทำการระบุ) ซึ่งข้อมูลที่สำคัญคือ
                - ชื่อผู้ใช้ : สำหรับลูกค้าใช้ในการเข้าสู่ระบบเพื่อซื้อสินค้าในครั้งต่อไป
                - รหัสผ่าน : สำหรับลูกค้าใช้ในการเข้าสู่ระบบเพื่อซื้อสินค้าในครั้งต่อไป
        ซึ่งคุณจะต้องทำเครื่องหมายให้บัญชีนี้เป็นผู้ค้าส่ง และกำหนดระดับของผู้ค้าส่งด้วย (รูปที่ 3)


รูปที่ 1.15 เพิ่มบัญชีผุ้ค้าส่ง


        โดยคุณจะต้องแจ้งกับลูกค้ารายนี้ว่า ครั้งต่อไปที่จะซื้อสินค้าให้เข้าสู่ระบบด้วย ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านนี้ (ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน ลูกค้าสามารถทำได้ด้วยตัวเองในครั้งต่อไป)
        4. เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิกปุ่ม "บันทึกบัญชีลูกค้า" หรือหากต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบให้คลิก "บันทึกบัญชีลูกค้าและส่งอีเมล์"


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2020
Vevo Systems Co., Ltd.