×
กรณีที่ต้องการสร้างส่วนลดเชิงปริมาณ
        1. เมื่อคุณต้องการสร้างส่วนลดเชิงปริมาณเพื่อใช้งาน ให้คุณคลิกที่ “เพิ่มส่วนลด” ดังตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1 การเมนูเพิ่มส่วนลดเชิงปริมาณ


      

        2. หลังจากคลิกที่ “เพิ่มส่วนลด” คุณจะพบพื้นที่ให้ทำการระบุรายละเอียดของส่วนลดเชิงปริมาณที่กำลังสร้าง (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 พื้นที่การระบุข้อมูลของส่วนลดเชิงปริมาณที่ต้องการเพิ่ม


โดยข้อมูลที่ต้องกำหนดให้กับส่วนลดที่กำลังเพิ่มมีดังนี้
        - ชื่อกลุ่ม : ชื่อกลุ่มของส่วนลดเชิงปริมาณที่คุณกำหลังสร้าง แนะนำให้ตั้งชื่อที่จดจำได้ง่าย เพื่อคุณสามารถนำไปใช้งานกับสินค้าที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง
        - ประเภทของการลดราคา : เลือกประเภทของการลดราคาตามรายการที่ระบบมีให้ 2 ประเภทคือ Percentage ในกรณีที่ต้องการลดราคาสินค้าตามจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด และ Price ในกรณีที่ต้องการลดราคาตามราคาคงที่ที่กำหนด
        - ลดตัวเลือกของสินค้าด้วย : ในกรณีที่สินค้ามีตัวเลือกของสินค้า ราคาที่ลดจะลดรวมกับตัวเลือกสินค้าของสินค้านั้นหรือไม่ ในกรณีที่ต้องการให้ลดราคาร่วมกับตัวเลือกของสินค้าให้เลือก “เปิด” แต่ถ้าไม่ต้องการลดราคาของตัวเลือกให้เลือก “ปิด
        

        3. เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนให้คุณคลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อทำการเพิ่มส่วนลดเชิงปริมาณเข้าสู่ร้านค้าออนไลน์ของคุณ
        4. ภายหลังการคลิกปุ่มเพิ่มระบบจะแสดงข้อความผลลัพธ์ของการเพิ่มส่วนลดเชิงปริมาณ และแสดงรายการส่วนลดที่เพิ่มดังตัวอย่างรูปที่ 3


รูปที่ 3 ตัวอย่างการแสดงผลลัพธ์การเพิ่มส่วนลดเชิงปริมาณ


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.