×
กรณีที่ต้องการแก้ไขแบนเนอร์
        เมื่ออยู่ที่รายการแบนเนอร์ หากต้องการแก้ไขแบนเนอร์ใด ให้คลิกที่สัญลักษณ์ “แก้ไข” ด้านท้ายชื่อแบนเนอร์นั้น (ดังตัวอย่าง รูปที่ 1)

รูปที่ 1 ปุ่มแก้ไขแบนเนอร์


        ภายหลังการคลิกที่ “แก้ไข” ระบบจะแสดงข้อมูลแบนเนอร์ที่ได้ระบุไว้ (ดังตัวอย่าง รูปที่ 2)  คุณสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการ โดยข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้จะมีรายละเอียดเดียวกันกับข้อมูลของการเพิ่มแบนเนอร์สไลด์


รูปที่ 2 ตัวอย่างหน้าการแก้ไขแบนเนอร์สไลด์ที่ต้องการ


        เมื่อแก้ไขข้อมูลที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อย ต้องทำการบันทึกข้อมูลที่แก้ไขทุกครั้ง โดยการคลิกที่ “บันทึกแบนเนอร์” (ดังตัวอย่าง รูปที่ 3)


รูปที่ 3 การบันทึกแบนเนอร์ภายหลังการแก้ไข

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.