×
การกำหนดการแสดงผลโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ท

        เริ่มต้นการใช้งานโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ท ทางเจ้าของร้านค้าออนไลน์ต้องกำหนดการแสดงผลว่าต้องการให้ไปปรากฏในหน้าร้านค้าออนไลน์หรือไม่ เนื่องจากระบบร้านค้าออนไลน์ให้สิทธิ์เจ้าของร้านค้าออนไลน์ในการเลือกแสดงผล ซึ่งมีการทำงานดังนี้
        เมื่อคุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ ให้คุณคลิกที่เมนู “ปรับแต่งร้านค้า” และเลือกเมนูย่อย “ปรับแต่งดีไซน์” ดังรูปที่ 1


รูปที่ 1 เมนูปรับแต่งดีไซน์

       

        จากนั้นระบบจะแสดงพื้นที่ปรับแต่งดีไซน์ แต่แสดงผลในส่วน “โลโก้/Favicon” ให้คุณทำการ

คลิกที่แท็บ “เลย์เอาท์” ดังตัวอย่างรูปที่ 2 เพื่อเข้าใช้งานข้อมูลโปรโมชั่น


รูปที่ 2 การเข้าใช้งานพื้นที่เลย์เอาท์


        ระบบจะแสดงพื้นที่การจัดการเลย์เอาท์ ให้คุณเลื่อนหน้าจอมาที่พื้นที่ “การแสดงสินค้าหน้าร้าน” และมาที่ข้อมูล “โปรโมชั่น” (รูปที่ 3)

รูปที่ 4 การเปิดปิดการใช้งานโปรโมชั่น


        เมื่อพบข้อมูลโปรโมชั่นคุณสามารถเลือก เปิด หรือ ปิด การแสดงข้อมูลโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทที่หน้าร้านค้าออนไลน์ได้
        - ในกรณีเลือก ปิด : จะหมายความถึงการที่คุณไม่ต้องการให้แสดงข้อมูลโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่าที่ด้านหน้าร้านค้าออนไลน์
        - ในกรณีเลือก เปิด : จะหมายความถึงการที่คุณต้องการให้แสดงข้อมูลโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่าที่ด้านหน้าร้านค้าออนไลน์ เมื่อเลือกเปิดใช้งานการแสดงโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ท ระบบจะให้คุณทำการเลือกรูปภาพประกอบโปรโมชั่น ดังรูปที่ 5

 

รูปที่ 5 การเพิ่มรูปภาพโปรโมชั่น

       

        ขั้นตอนการใส่รูปภาพโปรโมชั่น ให้คุณเตรียมรูปภาพที่ต้องการใช้งาน จากนั้นคลิกที่ “อัพโหลด..” (/Upload..) และทำการคลิกที่ “เลือกไฟล์” (หรือ Browse) เพื่อเลือกรูปที่ต้องการใช้งาน (รูปที่ 6) เมื่อเลือกรูปภาพเป็นที่เรียบร้อยให้คุณคลิก “บันทึก” เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูล และรอจนกระทั่งระบบแสดงข้อความแจ้งผลการบันทึกข้อมูล

รูปที่ 6 พื้นที่การเลือกรูปภาพเพื่อใช้งาน


        เมื่อคุณมาที่หน้าร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณจะพบการแสดงโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่า ดังตัวอย่างในรูปที่ 7


รูปที่ 7 ตัวอย่างการแสดงโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่าที่หน้าร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.