×
การกำหนดข้อมูลติดต่อร้านค้าออนไลน์

        การกำหนดข้อมูลร้านค้าเพื่อให้ลูกค้าทราบชื่อผู้ขาย หรือสถานที่ หรือข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ โดยข้อมูลนี้จะปรากฏที่ส่วน “เมนูติดต่อเรา” ในบริเวณหน้าร้านค้าออนไลน์ที่ลูกค้าเข้าใช้งานซื้อสินค้า การกำหนดข้อมูลสามารถทำได้ดังนี้
        เมื่อคุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์เป็นที่เรียบร้อย ให้คุณเลือกเมนู “ตั้งค่าระบบ” และเลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าเบื้องต้น” (ดังตัวอย่าง รูปที่ 1)       


รูปที่ 1 เมนูตั้งค่าเบื้องต้น        คุณจะพบรายละเอียดของการระบุข้อมูลร้านค้า ที่แท็บ “ข้อมูลติดต่อ” (ดังตัวอย่าง รูปที่ 2) ซึ่งคุณสามารถระบุข้อมูลติดต่อของร้านค้าโดยใช้รูปแบบตามตัวอย่างที่มีให้


รูปที่ 2 การกำหนดข้อมูลบริษัท        ในส่วนของแผนที่ร้านค้า กรณีที่ต้องการให้แสดงแผนที่ร้านค้า เมื่อเลือก “เปิด” ใช้งาน ต้องทำการระบุเลข ละติจูด และลองจิจูด เพื่อกำหนดพิกัดบนแผนที่ (โดยเลขละติจูด และเลขลองจิจูดสามารถหาได้จาก Google Maps)

        เมื่อคุณระบุข้อมูลครบถ้วนให้ทำการบันทึกข้อมูล โดยการคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เมื่อการบันทึกเสร็จสิ้นจะมีการแสดงข้อความถึงผลการบันทึกสำเร็จ (ดังตัวอย่าง รูปที่ 3)


รูปที่ 3 การแสดงผลการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น        ข้อมูลที่ได้ระบุไว้ สามารถตรวจสอบการแสดงผลได้ โดยไปที่หน้าร้านค้าออนไลน์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถไปยังหน้าร้านค้าออนไลน์จากทางหน้าการจัดการร้านค้าออนไลน์โดยการคลิกที่ “ดูหน้าร้านค้า” (ดังตัวอย่าง รูปที่ 4) จากนั้นคลิกที่เมนู “ติดต่อเรา”


รูปที่ 4 เมนูดูหน้าร้านค้า        เมื่อมาที่หน้าร้านค้าออนไลน์ ให้คลิกเลือกเมนู “ติดต่อเรา” ระบบจะแสดงข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ (ดังตัวอย่าง รูปที่ 5)


รูปที่ 5 ตัวอย่างการแสดงผลที่เมนูติดต่อเราในหน้าร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.