×
การกำหนดวิธีการรับชำระเงิน

        เมื่อคุณได้กำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า และสินค้าที่จะขายเป็นที่เรียบร้อย สิ่งที่จำเป็นต่อมาสำหรับร้านค้าออนไลน์นั้นคือช่องทางในการรับชำระเงินสำหรับสินค้า โดยระบบร้านค้าออนไลน์ของ TakraOnline สามารถกำหนดวิธีการในการรับชำระสินค้าได้มากกว่า 1 วิธี โดยคุณสามารถกำหนดได้ตามความต้องการ  

โดยขั้นตอนการกำหนดวิธีการรับชำระเงินมีดังนี้

        1. ให้คุณมาที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” เลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าช่องทางการชำระเงิน” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1 การกำหนดช่องทางการชำระเงิน


        2. คุณจะพบหน้าข้อมูล “ตั้งค่าช่องทางการชำระเงิน” ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 2

รูปที่ 2 หน้าข้อมูลช่องทางการชำระเงิน


        3. จากนั้นทำการกำหนดข้อมูลของการชำระเงิน โดยเบื้องต้นทางระบบกำหนดตัวอย่างช่องทางการรับชำระเงินไว้ ดังนี้

        - Bank Transfer : การกำหนดเลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการ

        - KPayment : กำหนดการชำระเงินผ่าน Internet Banking ของทางธนาคารกสิกร

        - Custom : การชำระเงินแบบเช็คเงินสด

        - PayPal : กำหนดรูปแบบการชำระเงินผ่านช่องทาง PayPal

        - Purchase Order : กำหนดรูปแบบการชำระเงินผ่านระบบจัดซื้อ

        - Paysbuy : กำหนดรูปแบบการชำระเงินผ่านช่องทาง Paysbuy

        - LinePay : กำหนดรูปแบบการชำระเงินผ่านช่องทาง LinePay

        - BualuangiPay : กำหนดการชำระเงินผ่าน Internet Banking ของทางธนาคารกรุงเทพ


        ***หมายเหตุ : การขอใช้บริการในช่องทางการชำระเงินที่กล่าวมา ทางคุณจะเป็นผู้ติดต่อกับผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินด้วยตนเอง


        4. ในกรณีที่คุณต้องการกำหนดเลขที่บัญชีเพื่อให้ลูกค้าโอนเงิน สำหรับการชำระค่าสินค้า ให้คุณคลิกที่สัญลักษณ์แก้ไขของข้อมูล  Bank Transfer

        5. คุณจะพบหน้าแก้ไขช่องทางชำระเงิน ให้คุณทำการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังตัวอย่างรูปที่ 3

รูปที่ 3 หน้าช่องทางชำระเงิน


        หมายเหตุ : ในกรณีที่คุณต้องการใช้สกุลเงินที่มากกว่า 1 สกุลเงิน คุณสามารถกำหนดสกุลเงินได้ โดยสกุลเงินจะแสดงในทุกช่องทางของการแสดงค่าเงิน


        - เปิดใช้งาน : ใช้ในกรณีที่ต้องการ เปิด-ปิด การใช้งานช่องทางการชำระเงิน

        - ชื่อช่องทางการชำระเงิน : คุณสามารถกำหนดใหม่ได้ตามต้องการ

        - คำบรรยาย : คุณสามารถกำหนดใหม่ได้ตามต้องการ

        - รูปภาพ : คุณสามารถกำหนดใหม่ได้ตามต้องการ

        - เปิดใช้งานส่วนลด : กรณีที่คุณต้องการเปิดให้ใช้งานส่วนลด


        6. คุณสามารถทำการเพิ่มธนาคารที่คุณต้องการโดยการคลิก “เพิ่ม” ดังตัวอย่างรูปที่ 4

รูปที่ 4 การเพิ่มบัญชีธนาคาร


        7. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่จำเป็นในการระบุบัญชีที่ต้องการ ดังตัวอย่างรูปที่ 5

รูปที่ 5 การระบุเลขบัญชีธนาคาร


ข้อมูลที่ต้องทำการระบุมีดังนี้

        - ชื่อธนาคาร : สามารถเลือกได้จากรายชื่อธนาคารที่ระบบมีไว้ให้

        - ชื่อบัญชี : ระบุชื่อบัญชีธนาคาร

        - หมายเลขบัญชี : ระบุหมายเลขบัญชีที่ต้องการ

        - ประเภทบัญชี : เลือกประเภทบัญชี

        - สาขา : ระบุสาขาธนาคาร

        - เปิดใช้งาน? : เลือกเลือกใช้ หรือไม่ใช้งานบัญชีที่สร้างได้

        - ปุ่มเพิ่ม : เมื่อระบุข้อมูลธนาคารเรียบร้อย ให้คลิก “เพิ่ม” เพื่อให้ระบบบันทึกธนาคาร

        8. ภายหลังการคลิกเพิ่ม คุณจะได้รายชื่อธนาคารที่คุณเพิ่มไว้  ซึ่งคุณสามารถเพิ่มจำนวนบัญชีธนาคารได้ตามต้องการ ดังตัวอย่างรูปที่ 6

รูปที่ 6 ตัวอย่างการแสดงผลการเพิ่มบัญชีธนาคาร

        9. กรณีที่คุณเพิ่มรายชื่อธนาคารเป็นที่เรียบร้อยให้คลิกที่ “บันทึกช่องทางชำระเงิน” ดังตัวอย่างรูปที่ 7

รูปที่ 7 การบันทึช่องทางชำระเงิน


        10. ภายหลังที่คุณคลิกบันทึกช่องทางชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย ระบบจะแจ้งผลการบันทึกข้อมูล ว่าสำเร็จเรียบร้อย ดังตัวอย่างรูปที่ 8

รูปที่ 8 ระบบแสดงการบันทึกการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว


        11. คุณสามารถเพิ่มช่องทางในการรับชำระเงินให้กับลูกค้าได้ตามต้องการ โดยรายละเอียดที่ต้องระบุจะแตกต่างกันตามประเภทของการรับชำระเงิน ดังตัวอย่างของการกำหนดช่องทางการชำระเงินผ่าน KPayment ภายหลังที่คุณติดต่อขอใช้บริการจากทางธนาคารกสิกร ให้นำ Merchant ID, Terminal ID และ เว็บไซต์ URL มาระบุในช่องข้อมูล และบันทึกช่องทางชำระเงิน ดังตัวอย่างรูปที่ 9

รูปที่ 9 การระบุรายละเอียดของการรับชำระเงิน


        12. โดยประเภทของการชำระเงิน จะปรากฏในส่วนขั้นตอนการชำระเงิน ในขั้นตอนที่ 4 ลูกค้าจะพบรายการวิธีการชำระเงินตามที่คุณได้กำหนด ดังตัวอย่างรูปที่ 10

รูปที่ 10 รายการวิธีการชำระเงินตามที่คุณได้กำหนด

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.