×
การจัดการหมวดหมู่ของข่าวสารและประกาศ

        การเพิ่มเนื้อหาข่าวสารและประกาศ คุณจะต้องทำการจัดหมวดหมู่ของข่าวสารที่ต้องการนำเสนอด้วย ซึ่งระบบร้านค้าออนไลน์ของตะกร้าออนไลน์ได้สร้างหมวดหมู่ "ข่าวและปรากาศ" เป็นหมวดหมู่ตั้งต้นไว้ให้ คุณสามารถดำเนินการในการจัดการหมวดหมู่ข่าวสารและประกาศได้ดังนี้
        1. การเพิ่มหมวดหมู่ข่าวสาร
        2. การแก้ไขหมวดหมู่ข่าวสาร
        3. การลบหมวดหมู่ข่าวสาร
        4. การจัดลำดับการแสดงหมวดหมู่ข่าวสาร


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.