×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การจัดลำดับหมวดสินค้า

การจัดลำดับหมวดสินค้า

        หมวดสินค้าที่แสดงหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถจัดลำดับการแสดงผลได้ด้วยตนเอง โดยการปรากฏหมวดสินค้าที่บริเวณหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่  1

รูปที่ 1 การปรากฏหมวดสินค้าที่บริเวณหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์


        และการปรากฏหมวดสินค้าเมื่อมีการคลิกเมนู “สินค้า” จากหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ จะมีการปรากฏชื่อหมวดสินค้า และรูปภาพประกอบ (รูปภาพที่คุณได้ใส่ให้กับหมวดสินค้าในตอนเพิ่มสินค้า) ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 2

รูปที่ 2 ปรากฏชื่อหมวดสินค้า และรูปภาพประกอบ


        ซึ่งการปรากฏหมวดสินค้าที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถจัดลำดับการนำเสนอได้ด้วยตนเอง โดยขั้นตอนการจัดลำดับการแสดงหมวดสินค้าสามารถทำได้โดย

        1. ให้คุณไปที่หน้ารายการหมวดสินค้า จากนั้นคลิกที่ “จัดเรียง” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 3

รูปที่ 3 ปุ่มการจัดเรียงสินค้า


        2. ระบบจะแสดงพื้นที่ "จัดเรียงหมวดสินค้า" โดยการเรียงหมวดสินค้าจะปรากฎชื่อหมวดสินค้าในระดับหมวดสินค้าหลัก (Root) ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 4

รูปที่ 4 พื้นที่จัดเรียงหมวดสินค้า


        3. ในการเรียงลำดับการแสดงหมวดสินค้ามี 3 ทางเลือก ดังนี้

                จัดลำดับตามชื่อ : ระบบจะทำการจัดเรียงหมวดสินค้าตามอักษรแรกของชื่อหมวดสินค้า

                จัดลำดับตาม ID : ระบบจะทำการจัดเรียงหมวดสินค้าตามเลข ID ของหมวดสินค้า

                จัดลำดับด้วยตนเอง : คุณสามารถจัดลำดับหมวดหมู่สินค้าได้ตนเอง โดยการคลิกเม้าส์ซ้ายค้างไว้ที่ชื่อหมวดสินค้า และลากมายังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นปล่อยมือจากการคลิกเม้าส์

        4. เมื่อจัดลำดับหมวดสินค้าที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อย ให้คุณคลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการจัดลำดับให้คลิกที่ “ยกเลิก”

        5. ในกรณีที่ต้องการจัดลำดับหมวดสินค้าย่อย คุณสามารถเลือกหมวดสินค้าหลักที่จัดเก็บหมวดสินค้าย่อย โดยเลือกที่รายการ หมวดหมู่หลัก ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 5

รูปที่ 5 การจัดเรียงหมวดสินค้า


        6. จากนั้นคุณจะพบรายการหมวดหมู่ย่อยให้คุณสามารถจัดเรียงได้ โดยขั้นตอนการจัดการคุณสามารถทำซ้ำในข้อ 3-4

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.