×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การจัดส่งตามพื้นที่

        โดยปกติแล้วร้านค้าออนไลน์แต่ละร้าน จะมีวิธีหรือหลักในการคิดค่าขนส่งสินค้าที่แตกต่างกัน อาจเพราะราคาต้นทุนของสินค้า หรือต้นทุนในการเดินทางไปซื้อสินค้าที่ไม่เท่ากัน ฉะนั้นแล้วร้านค้าออนไลน์ที่ดีจึงควรมีระบบที่ให้เจ้าของร้านสามารถกำหนดเงื่อนไขในการคิดค่าขนส่งสินค้าได้ด้วยตนเอง
        TakraOnline เรามีระบบให้เจ้าของร้านค้าออนไลน์สามารถกำหนดเงื่อนไขการคิดค่าขนส่งสินค้าได้ด้วยตนเอง รวมถึงการกำหนดพื้นที่ในการคิดค่าขนส่งสินค้าด้วยเช่นกัน
การกำหนดพื้นที่ในการคิดค่าจัดส่งสินค้า สามารถกำหนดได้ดังนี้
        1. ให้ไปที่เมนูและคลิก "ตั้งค่าระบบ" แล้วเลือก "ตั้งค่าการจัดส่ง" (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 ตั้งค่าการจัดส่ง


        2. เมื่อเข้าสู่การตั้งค่าการจัดส่งระบบจะแสดงวิธีการจัดส่งสินค้าที่มีในร้านค้าออนไลน์ของคุณ จากนั้นให้คุณคลิก "การจำกัดพื้นที่" พื้นกำหนดเขตพื้นที่เฉพาะในการคิดค่าจัดส่ง (รูปที่ 2)


รูปที่ 2 การจำกัดพื้นที่


        3. เมื่อเข้าสู่ในส่วนของการจำกัดขอบเขตพื้นที่แล้ว ให้คลิก "เพิ่ม" เพื่อเพิ่มกลุ่มขอบเขตพื้นที่ที่ต้องการ (รูปที่ 3)


รูปที่ 3 เพิ่มกลุ่มขอบเขตพื้นที่


        4. ระบบจะให้ระบุชื่อของกลุ่มขอบเขตพื้นที่ที่ต้องการสร้างขึ้น  (ข้อมูลตรงนี้เป็นการบอกเจ้าของร้านค้าออนไลน์ให้ทราบว่ากลุ่มนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรจะได้เลือกใช้งานได้ถูกต้อง และจะไม่ปรากฎในหน้าร้านค้าออนไลน์) เมื่อกำหนดชื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกไปที่ "เพิ่ม" (รูปที่ 4)


รูปที่ 4 การระบุชื่อกลุ่มของการจำกัดขอบเขตพื้นที่


        5. เมื่อทำการเพิ่มกลุ่มการจำกัดขอบเขตพื้นที่ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว จากนั้นระบบจะให้กำหนดรายการพื้นที่ให้กับกลุ่มขอบเขตนั้นๆ โดยคลิกไปที่สัญลักษณ์ "พื้นที่" (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 เพิ่มรายการพื้นที่


        6. จากนั้นให้คลิกที่ "เพิ่ม" เพื่อเพิ่มรายการพื้นที่ให้กับกลุ่มขอบเขตพื้นที่ที่สร้างขึ้น (รูปที่ 6)


รูปที่ 6 เพิ่มรายการพื้นที่ให้กับกลุ่มขอบเขตพื้นที่


        7. ระบบจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่สามารถใช้งานได้ โดยข้อมูลที่สามารถกำหนดได้มี 3 ส่วนด้วยกัน คือ ชื่อประเทศ, ชื่อจังหวัด/รัฐ และรหัสไปรษณีย์ (รูปที่ 7)

รูปที่ 7 แสดงรายการตัวเลือกพื้นที่


        หมายเหตุ รายการพื้นที่ที่เพิ่มเข้าไปยังกลุ่มขอบเขต ไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่ในประเทศเดียวกัน รวมถึงสามารถกำหนดขอบเขตได้ว่าจะกำหนดเป็นรายประเทศ รายจังหวัดหรือรายพื้นที่รหัสไปรษณีย์ ซึ่งสามารถกำหนดลักษณะรายการพื้นที่ได้ดังนี้
        - กำหนดพื้นที่เป็นรายประเทศ  เลือกชื่อประเทศเพียงอย่างเดียว
        ในกรณีที่ต้องการกำหนดพื้นที่ในการคิดค่าจัดส่งสินค้าตามรายประเทศที่ต้องการ ให้กำหนดเฉพาะชื่อประเทศที่ต้องการเพียงอย่างเดียว สามารถทำได้โดยเลือกชื่อประเทศที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ “เพิ่ม” (รูปที่ 8)


รูปที่ 8 แสดงรายชื่อประเทศ


        หลังจากที่คลิกเพิ่มระบบจะแสดงผลรายชื่อประเทศที่ได้เพิ่มขึ้น หากต้องการเพิ่มรายชื่อประเทศอีก สามารถเพิ่มอีกได้ตามต้องการ

รูปที่ 9 ตัวอย่างผลลัพธ์หลังจากเพิ่มรายชื่อประเทศ


        - กำหนดพื้นที่ในระดับรายจังหวัด
        ในกรณีที่ต้องการกำหนดพื้นที่การคิดค่าจัดส่งสินค้าด้วยประเทศและจังหวัดที่ต้องการสามารถทำได้จากหน้า “รายการจำกัดขอบเขตพื้นที่” ให้ทำการเลือกประเทศและจังหวัดที่ต้องการ และคลิก “เพิ่ม” ที่ด้านท้ายรายการชื่อจังหวัด ดังตัวอย่างรูปที่ 10 คุณสามารถเพิ่มรายการประเทศและจังหวัดได้หลายรายการ
        (ในกรณีที่คุณต้องการกำหนดรายการจังหวัดให้กับรายการพื้นที่ คุณต้องเพิ่มรายการประเทศก่อน จึงสามารถกำหนดรายชื่อจังหวัดได้)


รูปที่ 10 การกำหนดขอบเขตพื้นที่ในระดับจังหวัด


        - กำหนดพื้นที่ในระดับประเทศและรายเขต
        ในกรณีที่ต้องการกำหนดพื้นที่การคิดค่าจัดส่งสินค้าระดับประเทศและเขต สามารถกำหนดด้วยชื่อประเทศและรหัสไปรษณีย์ที่ต้องการ จากหน้า “รายการจำกัดขอบเขตพื้นที่” ให้ทำการเลือกประเทศและระบุรหัสไปรษณีย์ที่ต้องการ จากนั้นคลิก “เพิ่ม” ที่ด้านท้ายรายการ  ดังตัวอย่างรูปที่ 11 คุณสามารถเพิ่มรายการประเทศและรหัสไปรษณีย์ได้หลายรายการ


รูปที่ 11 การกำหนดขอบเขตพื้นที่ในประเทศและรายเขต


        - กำหนดพื้นที่ในระดับประเทศ, จังหวัดและเขต
        ในกรณีที่ต้องการกำหนดพื้นที่การคิดค่าจัดส่งสินค้าในระดับประเทศ, จังหวัดและระดับเขต สามารถกำหนดด้วยชื่อประเทศ,จังหวัดและรหัสไปรษณีย์ที่ต้องการ ซึ่งการระบุข้อมูลเมื่อคลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม” จะต้องทำการเลือกประเทศก่อน จากนั้นจึงจะเลือกชื่อจังหวัดและระบุรหัสไปรษณีย์ได้ จากนั้นคลิก “เพิ่ม” ด้านท้ายรายการ  ดังตัวอย่างรูปที่ 12 คุณสามารถเพิ่มรายการประเทศ,จังหวัดและรหัสไปรษณีย์ได้หลายรายการ


รูปที่ 12 การกำหนดขอบเขตพื้นที่ในประเทศ,จังหวัดและรายเขต

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.