×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การชำระค่าคอมมิชชั่นไม่ครบตามจำนวน

การชำระค่าคอมมิชชั่นไม่ครบตามจำนวน

        ในกรณีที่ทางเจ้าของร้านค้ามีการชำระค่าคอมมิชชั่นแต่ไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ สามารถบันทึกเฉพาะส่วนที่ได้ทำการชำระแล้ว ดังตัวอย่างที่จะกล่าวต่อไปนี้
        ในกรณีที่คุณทำการเลือกรายการค่าคอมมิชชั่นที่ต้องการบันทึก และพบหน้า “เพิ่มการเงินของ Affiliate” ดังตัวอย่างรูปที่ 1


รูปที่ 1.46 หน้าเพิ่มการเงินของ Affiliate
   

        จากภาพตัวอย่าง ในออเดอร์ ID 3 ทางเจ้าของร้านค้าต้องทำการชำระเงินค่าคอมมิชชั่นให้กับตัวแทน Affiliate เป็นจำนวน 400 บาท แต่การชำระเงินค่าคอมมิชชั่นจริง ต้องการชำระเพียง 300 บาท และต้องการให้ระบบหักค่าคอมมิชชั่นตามที่ชำระจริง สามารถบันทึกข้อมูลโดย
                - ระบุจำนวนเงิน ที่ช่องข้อมูล “จำนวนเงิน” ในราคา 300 บาท
                - ระบุวันที่ที่มีการชำระค่าคอมมิชชั่น
                - พิมพ์โน๊ต เพื่อเตือนเจ้าของร้านว่า ยังมียอดคงค้างชำระ เช่น ค้างจ่ายอยู่ 100 บาท ดังตัวอย่างรูปที่ 2


รูปที่ 2 ตัวอย่างการแก้ไขค่าคอมมิชชั่น
   

        จากนั้นให้เจ้าของร้านทำการคลิก “เพิ่มบันทึกการเงิน” ภายหลังการบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงรายการการเงินของ Affiliate โดยแสดงข้อความที่เจ้าของร้านได้ทำการบันทึกไว้ (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 รายการการเงินของ Affiliate
   

        หากเจ้าของร้านค้ากลับไปที่หน้ารายการ “จัดการการเงินของ Affiliate” ค่าคอมมิชชั่นคงเหลือที่ค้างชำระ ของตัวแทน Affiliate จะแสดงยอดคงเหลือที่มีการหักค่าคอมมิชชั่นที่ชำระไปแล้ว ดังตัวอย่างรูปที่ 4

รูปที่ 4 การแสดงค่าคอมมิชชั่นคงเหลือ
   

        ในกรณีที่ทางเจ้าของร้านค้าได้ทำการชำระเงินที่คงค้างเป็นที่เรียบร้อย จะต้องทำการบันทึกข้อมูลใหม่ โดยแจ้งผ่านระบบถึงการดำเนินการที่เสร็จสิ้น ซึ่งการบันทึกข้อมูลใหม่สามารถทำได้โดยไปที่หน้ารายการ Affiliate หรือที่หน้าจัดการการเงินของ Affiliate  จากนั้นคลิกสัญลักษณ์ หรือคลิกที่ ดู/แก้ไข ที่คอลัมน์ “การเงิน” (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 แก้ไขการเงินของตัวแทน Affiliate
   

        ระบบจะแสดงหน้ารายการการเงินของ Affiliate ดังรูปที่ 6 โดยเจ้าของร้านค้าทำการคลิกสัญลักษณ์ที่คอลัมน์ “แก้ไข” ที่ออเดอร์ ID ที่ต้องการแก้ไข

รูปที่ 6 หน้ารายการการเงินของ Affiliate
   

        จากตัวอย่างด้านบน ออเดอร์ ID 3 ที่ทางเจ้าของร้านค้าค้างชำระเงินให้กับตัวแทน Affiliate 100 บาท และได้ทำการชำระให้เรียบร้อยแล้ว จึงต้องกลับมาออเดอร์ดังกล่าวเพื่อทำการบันทึกข้อมูลว่าชำระเรียบร้อยแล้ว ภายหลังการคลิกแก้ไข ระบบจะแสดงหน้า “แก้ไขการเงินของ Affiliate” ดังตัวอย่างรูป 7

รูปที่ 7 แก้ไขการเงินของ Affiliate
   

        เจ้าของร้านค้าออนไลน์สามารถแก้ไขจำนวนเงิน และบันทึกโน๊ตใหม่ได้ จากตัวอย่าง ต้องกำหนดจำนวนเงินเป็นมูลค่าเงินทั้งหมดที่ได้ชำระให้กับตัวแทน Affiliate ในที่นี้จะต้องระบุ 400 บาท (300 100) และอาจจะลบโน๊ตทิ้ง หรือ ระบุข้อความใหม่ที่จะทำให้เจ้าของร้านค้าเข้าใจได้ ดังตัวอย่างรูปที่ 8

รูปที่ 8 แก้ไขจำนวนเงินค่าคอมมิชชั่นคงเหลือ
   

        เมื่อแก้ไขข้อมูลที่ต้องการเรียบร้อยเจ้าของร้านสามารถบันทึกข้อมูลได้โดยแบ่งเป็น 2 กรณี
                - บันทึกและส่งอีเมล์ : กรณีที่ต้องการ "ส่งอีเมล์" ไปให้ตัวแทน Affiliate เพื่อแจ้งให้ทราบว่า ค่าคอมมิชชั่นได้ถูกชำระเป็นที่เรียบร้อย
                - บันทึกการเงิน : กรณีที่ต้องการบันทึกข้อมูลเพียงอย่างเดียว
        และเมื่อเจ้าของร้านค้ากลับไปที่หน้ารายการ “จัดการการเงินของ Affiliate” ก็จะพบว่ารายการค่าคอมมิชชั่นคงเหลือจะไม่ปรากฏ เนื่องจากชำระครบถ้วนเรียบร้อย
        *** หมายเหตุ : บันทึกการชำระเงินนี้ ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น เจ้าของร้านค้าจำเป็นต้องทำการชำระค่านายหน้าด้วยตนเอง


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.