×
การซื้อสินค้าที่มีส่วนลดที่หน้าร้านออนไลน์

        เมื่อคุณทำการกำหนดข้อมูลส่วนลดเชิงปริมาณให้กับสินค้าเป็นที่เรียบร้อย เมื่อลูกค้าคุณเข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่หน้าร้านค้าออนไลน์ และเลือกซื้อสินค้าที่มีส่วนลดเชิงปริมาณ สินค้าดังกล่าวจะมีข้อความ “ยิ่งซื้อยิ่งลด” ปรากฏดังตัวอย่างรูปที่ 1


รูปที่ 1 ตัวอย่างการแสดงยิ่งซื้อยิ่งลดที่สินค้าที่มีส่วนลด

       

        โดยลูกค้าสามารถคลิกที่ยิ่งซื้อยิ่งลด เพื่อดูรายละเอียดของการลดราคาสำหรับสินค้าดังกล่าว ดังตัวอย่างรูปที่ 2

รูปที่ 2 ตัวอย่างการแสดงอัตราส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์


        ในกรณีที่ส่วนลดแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ระบบจะทำการลดราคาจากราคารวมของสินค้าทั้งหมด ซึ่งในกรณีตัวอย่าง หากทำการซื้อสินค้าจำนวน 3 ชิ้น  ราคาสินค้าเต็มคือ 7,500 บาท (2500 x 3) แต่ตามเงื่อนไขการลดราคา เมื่อซื้อสินค้าถึง 3 ชิ้นจะได้ส่วนลด 5 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นราคาของสินค้าจะเหลือเพียง 7,125 บาท (7,500 – 375) (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างการลดราคาแบบเปอร์เซ็นต์ตามปริมาณการซื้อ

       

        แต่ถ้ากรณีที่ส่วนลดมีการกำหนดเป็นแบบ Price (ค่าคงที่) การแสดงรายการส่วนลดจะแจ้งเป็นราคาส่วนลด ไม่ได้แสดงเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ ดังตัวอย่างรูปที่ 4

รูปที่ 4 ตัวอย่างการแสดงอัตราส่วนลดแบบค่าคงที่


        ซึ่งในกรณีตัวอย่าง หากทำการซื้อสินค้าจำนวน 3 ชิ้น  ราคาสินค้าเต็มคือ 7,500 บาท (2500 x 3) แต่ตามเงื่อนไขการลดราคา เมื่อซื้อสินค้าถึง 3 ชิ้นจะได้ส่วนลด 20 บาทต่อชิ้น ดังนั้น ราคาของสินค้าจะเหลือเพียง 7,440 บาท (7,500 – 60)
 

รูปที่ 5 แสดงตัวอย่างการลดราคาแบบค่าคงที่ตามปริมาณการซื้อ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.