×
การตั้งค่ารูปแบบการเพิ่มสินค้า

        ในการตั้งค่ารูปแบบการเพิ่มสินค้า คุณสามารถทำได้โดยการคลิกที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” (1) และเมนูย่อย “ตั้งค่าสินค้า” (2) ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 การใช้งานเมนูตั้งค่าสินค้า

        คุณจะพบพื้นที่การตั้งค่าสินค้า โดยอยู่ที่แท็บ “รูปภาพสินค้า” จากนั้นให้คุณคลิกที่แท็บ “รูปแบบการเพิ่มสินค้า”  (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 แท็บรูปแบบการเพิ่มสินค้า

        หรือคุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบการเพิ่มสินค้าด้วยการ เข้ามาที่หน้าการเพิ่มสินค้า จากการเลือกเมนู “สินค้า” และเมนูย่อย “เพิ่มสินค้า”  ดังตัวอย่างรูปที่ 3

รูปที่ 3 การใช้เมนูเพิ่มสินค้า

        จากหน้ารายการได้โดยคลิกที่ “การเพิ่มสินค้าแบบง่าย” ดังตัวอย่างรูปที่ 4 (ในกรณีที่คุณมีการตั้งค่ารูปแบบสินค้าก่อนหน้าเป็นแบบ การเพิ่มสินค้าขั้นสูง (Advance) ที่พื้นที่ดังกล่าวจะแสดงเป็น “การเพิ่มสินค้าขั้นสูง (Advance)” สามารถเข้าสู่พื้นที่การตั้งค่ารูปแบบการเพิ่มสินค้าเช่นกัน

รูปที่ 4 การแปลี่ยนการพิ่มสินค้าจากแบบง่ายเป็นแบบขั้นสูง

        จากพื้นที่การตั้งค่าสินค้า ในส่วนรูปแบบการเพิ่มสินค้า คุณสามารถเลือกรูปแบบการเพิ่มสินค้าได้ 2 แบบ ไม่ว่าจะเป็น “แบบง่าย” หรือ “แบบขั้นสูง” เมื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการได้แล้วให้คลิก “บันทึก” ดังตัวอย่างรูปที่ 5

รูปที่ 5 การตั้งค่ารูปแบบการเพิ่มสินค้า

        เมื่อบันทึกเรียบร้อย ระบบจะมีข้อความแจ้งเตือนว่า “บันทึกการตั้งค่าเรียบร้อย” ดังตัวอย่างรูปที่ 6

รูปที่ 6 ข้อความแจ้งเตือนการบันทึกการตั้งค่าเรียบร้อย

หมายเหตุ : หากคุณตั้งค่าเป็นการเพิ่มสินค้าแบบขั้นสูงแล้ว ระบบจะทำการบันทึกการเพิ่มสินค้าแบบขั้นสูงไปตลอด จนกว่าคุณจะเข้ามาเปลี่ยนเป็นการเพิ่มสินค้าแบบง่าย)

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.