×
การตั้งค่าอีเมล์เพื่อการติดต่อ

        เนื่องจากระบบร้านค้าออนไลน์ของ TakraOnline ไม่มีระบบอีเมล์ของตนเองรองรับ คุณจำเป็นต้องใช้บริการอีเมล์จากผู้ให้บริการภายนอก เช่น Hotmail หรือ Gmail เป็นต้น โดยคุณต้องทำการตั้งค่าอีเมล์ให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากระบบจะใช้อีเมล์นี้ส่งข้อความไปหาลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน และท่านจะได้รับข้อความจากระบบเช่นกัน

โดยขั้นตอนการตั้งค่าอีเมล์มีขั้นตอนดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง) 

        2. มาที่ส่วนของเมนู เลือกที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” และเลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าเบื้องต้น” (ดังตัวอย่าง รูปที่ 1)

รูปที่ 1 เมนูตั้งค่าเบื้องต้น


        3. คุณจะพบรายละเอียดของการระบุข้อมูลร้านค้า แต่ในกรณีนี้ให้คุณทำการคลิกเลือกที่หัวข้อ “อีเมล์” ระบบจะแสดงส่วนการกำหนดค่าอีเมล์ (ดังตัวอย่าง รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ส่วนการกำหนดค่าอีเมล์


        4. ทำการกำหนดข้อมูลเพื่อตั้งค่าอีเมล์ โดยมีตัวอย่างของการตั้งค่าอีเมล์ ดังนี้

        ตัวอย่างการตั้งค่าอีเมล์เพื่อใช้บริการของ Hotmail (รูปที่ 3)


รูปที่ 3 การกำหนดค่าอีเมล์ของผู้ให้บริการ Hotmail


        - เลือกผู้ใช้บริการอีเมล์ที่ชื่อ - “Hotmail”

        - อีเมล์เซิร์ฟเวอร์ (SMTP) - จะปรากฏเป็น smtp.live.com

        - Port – จะปรากฏเป็น 587

        - ต้องการข้อมูลผู้ใช้อีเมล์ – เปิด

        - อีเมล์ – ระบุอีเมล์แอดเดรสของคุณที่ต้องการใช้งาน เช่น (example@hotmail.com) จำเป็นต้องระบุ

        - รหัสผ่าน – รหัสผ่านของอีเมล์แอดเดรสของคุณ จำเป็นต้องระบุ

        - เปิดใช้ SSL – เปิด

        - จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก”


        ตัวอย่างการตั้งค่าอีเมล์เพื่อใช้บริการของ Gmail (รูปที่ 4)


รูปที่ 4 การกำหนดค่าอีเมล์ของผู้ให้บริการ Gmail


         -เลือกผู้ให้บริการอีเมล์ที่ชื่อ - “Gmail”

        -อีเมล์เซิร์ฟเวอร์ (SMTP) - จะปรากฏเป็น smtp.gmail.com

        -Port - 25 หรือ 465

        -ต้องการข้อมูลผู้ใช้อีเมล์ – เปิด

        -อีเมล์ – ระบุอีเมล์แอดเดรสของคุณที่ต้องการใช้งาน เช่น (example@gmail.com) จำเป็นต้องระบุ

        -รหัสผ่าน – รหัสผ่านของอีเมล์แอดเดรสของคุณ จำเป็นต้องระบุ

        -เปิดใช้ SSL – เปิด

        -จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก”

        ในกรณีที่คุณใช้อีเมล์จากผู้ให้บริการรายอื่นที่นอกเหนือจาก Gmail และ Hotmail ให้เลือกที่ผู้ใช้บริการ “อื่นๆ”  โดยข้อมูลที่คุณต้องทำการหาข้อมูลเพิ่มเติมคือ ค่าอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ (SMTP) และ Port ตามผู้ให้บริการที่คุณใช้งาน


        ตัวอย่างการตั้งค่าอีเมล์ของผู้ใช้บริการอื่นๆ
                หากคุณต้องการใช้อีเมล์ Yahoo คุณสามารถกำหนดค่าของอีเมล์ได้ โดยการเลือกผู้ใช้บริการอีเมล์ "อื่นๆ" ดังตัวอย่างรูปที่ 5 และกำหนดค่าอีเมล์ดังนี้


รูปที่ 5 การกำหนดค่าอีเมล์ของผู้ให้บริการอื่นๆ


        - ผู้ใช้บริการอีเมล์ : อื่นๆ
        - อีเมล์เซิร์ฟเวอร์ (SMTP) : smtp.mail.yahoo.com
        - PORT : 587
        - ต้องการข้อมูลผู้ใช้อีเมล์ : เปิด
        - อีเมล์ : ระบุอีเมล์แอดเดรสของคุณที่ต้องการใช้งาน เช่น (example@hotmail.com) จำเป็นต้องระบุ
        - รหัสผ่าน : รหัสผ่านของอีเมล์แอดเดรสของคุณ จำเป็นต้องระบุ
        - เปิดใช้ SSL : เปิด
        - จากนั้นกดปุ่ม บันทึก


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.