×
การตั้งค่าเพื่อการใช้งานเรตติ้งและรีวิว

        ในการตั้งค่าการใช้งานเรตติ้งและรีวิวคุณสามารถเลือกที่จะเปิด-ปิด ใช้งานได้ตามต้องการ  ในกรณีที่ต้องการแสดงข้อมูลเรตติ้งและรีวิว คุณสามารถกำหนดการแสดงผลได้ โดยขั้นตอนการจัดการมีดังนี้
        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (โดยการเข้าใช้งานต้องมีการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านใหม่ทุกครั้ง)
        2. จากนั้นให้คลิกเลือกที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” เลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าสินค้า” (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 เมนูตั้งค่าสินค้า


        3. ระบบจะแสดงหน้าการจัดการการตั้งค่าสินค้า ให้คุณคลิกเปลี่ยนแท็บ “เรตติ้งและรีวิว” (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 แท็ปเรตติ้งและรีวิว
   

        4. ระบบจะแสดงข้อมูลเพื่อใช้จัดการการใช้งานเรตติ้งและรีวิว โดยข้อมูลที่สามารถใช้จัดการเรตติ้งและรีวิว มีรายละเอียดดังนี้ (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 จัดการการใช้งานเรตติ้งและรีวิว


        - คะแนนเรตติ้งสูงสุด : คะแนนสูงสุดที่ต้องการให้ลูกค้าสามารถให้คะแนนร้านค้าได้ โดยกำหนดค่าคะแนนสูงสุดได้ด้วยตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณระบุคะแนนที่ต้องการเป็น 5 ลูกค้าจะมีระดับคะแนนที่เลือกให้สินค้าชิ้นนั้นๆ ได้ไม่เกิน 5 คะแนน เป็นต้น (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 ระดับการให้คะแนนสินค้า


        - เรตติ้งจากผู้ขาย : การเปิด-ปิด การแสดงคะแนนเรตติ้งที่ผู้ขายเป็นผู้ให้ในสินค้านั้นๆ
        - เรตติ้งจากลูกค้า : การเปิด-ปิด การแสดงคะแนนเรตติ้งที่ลูกค้าเป็นผู้ให้ในสินค้านั้นๆ


รูปที่ 5 เรตติ้งจากร้านค้าและลูกค้า

   

        - เข้าสู่ระบบก่อนให้คะแนน : การกำหนดให้ลูกค้าต้องเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ลงทะเบียนก่อน หรือไม่
        - รีวิวจากลูกค้า : การเปิด-ปิด พื้นที่เพื่อแสดงข้อมูลรีวิวที่มีลูกค้าทำการรีวิวไว้
        - เข้าสู่ระบบก่อนรีวิว : การกำหนดให้ลูกค้าต้องเข้าสู่ระบบก่อนการรีวิว
        - แสดงรีวิวลูกค้าด้วย : กำหนดข้อมูลการแสดงตัวตนลูกค้าประกอบข้อความรีวิว โดยรายการตัวเลือกมีให้เลือกใช้คือ จะแสดงตัวตนลูกค้าในรีวิวด้วย ชื่อผู้ใช้, ชื่อ-นามสกุล, ชื่อ หรือนามสกุล เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง (รูปที่ 6)


รูปที่ 6 แสดงรีวิวลูกค้าด้วย


        5. เมื่อกำหนดข้อมูลที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อย ให้คุณทำการบันทึกข้อมูล โดยการคลิกที่ปุ่ม “บันทึก”

คู่มือการใช้งาน
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.