×
การติดตั้ง Google Search Console

          ในการติดตั้ง Google Search Console เพื่อการใช้งานข้อมูลจาก Search Console ทางเจ้าของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ต้องนำแท็ก HTML ที่ได้จาก Google Search Console มาติดตั้งที่เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ซึ่งขั้นตอนมีดังนี้

         1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ และคลิกที่เมนู “การตลาด” และเลือกเมนูย่อย “Google” (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 การเข้าใช้งานเมนู Google

          2. ระบบจะแสดงหน้าการ “ตั้งค่า Google” ให้คุณมายังพื้นที่ Google Webmaster Tools และนำแท็ก HTML ที่ได้จาก Google Search Console มาวางในพื้นที่ดังกล่าว (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 พื้นที่การติดตั้ง Google Webmaster Tools

            3. จากนั้นคลิกบันทึกเพื่อทำการบันทึกข้อมูลการติดตั้ง

          4. ภายหลังการติดตั้งแท็ก HTML จาก Google Search Console ให้คุณกลับไปที่เว็บไซต์ Google Search Console เพื่อตรวจสอบการยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ และทำการติดตามข้อมูลต่อไป 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.