×
การนำส่วนลดเชิงปริมาณไปใช้งาน

        มื่อคุณดำเนินการสร้างรายการส่วนลดเชิงปริมาณที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อย คุณต้องนำส่วนลดเชิงปริมาณไปจับคู่กับสินค้าที่ต้องการให้มีส่วนลดตามที่ได้สร้างเงื่อนไขไว้ โดยขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้

        1. ให้คุณมาที่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ และทำการเลือกเมนูหลัก “สินค้า” และคลิกที่เมนูย่อย “สินค้าทั้งหมด” (รูปที่ 1)

 

รูปที่ 1 การใช้งานเมนูสินค้าทั้งหมด


        

        2. ระบบจะแสดงหน้ารายการสินค้า โดยแสดงรายการสินค้าที่มีทั้งหมดในร้านค้าออนไลน์ ดังตัวอย่างรูปที่ 2


รูปที่ 2 หน้าแสดงรายการสินค้าที่มีในร้านค้าออนไลน์        3. ให้คุณคลิกที่ “แก้ไข” ด้านท้ายรายการสินค้าที่ต้องการใช้งานส่วนลดเชิงปริมาณ คุณจะพบพื้นที่แก้ไขสินค้า ดังตัวอย่างรูปที่ 3


รูปที่ 3 พื้นที่การแก้ไขสินค้า


        

        4. ให้คุณเลื่อนหาข้อมูลชื่อ “กำหนดส่วนลดเชิงปริมาณ” ของสินค้าดังกล่าว โดยจะปรากฏดังตัวอย่างรูปที่ 4


รูปที่ 4 พื้นที่กำหนดส่วนลดเชิงปริมาณของสินค้า        5. จากนั้นให้คุณคลิกเลือกชื่อส่วนลดเชิงปริมาณที่ข้อมูล “เลือกส่วนลดเชิงปริมาณ” โดยรายการส่วนลดที่ปรากฏจะปรากฏชื่อตามส่วนลดที่คุณได้สร้างไว้ (รูปที่ 5)


รูปที่ 5 ตัวอย่างการแสดงรายการส่วนลดเชิงปริมาณ


        

        6. เมื่อคุณคลิกเลือกส่วนลดเชิงปริมาณที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อย ให้คุณคลิก “บันทึกสินค้า” เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.