×
การลบช่วงราคา หรือช่วงน้ำหนักที่ไม่ต้องการ

        ในกรณีที่คุณต้องการลบอัตราค่าส่งตามน้ำหนักสุทธิของการซื้อ หรืออัตราค่าส่งตามราคาสุทธิของการซื้อให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ แล้วคลิกที่เมนู "ตั้งค่าระบบ" เลือกเมนูย่อย "ตั้งค่าการส่ง" ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 1


รูปที่ 1 การเพิ่มวิธีการจัดส่งสินค้า        จากนั้นคุณจะพบรายการวิธีคิดค่าขนส่งทั้งหมดในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ให้คุณคลิกที่ “คิดตามน้ำหนัก” หรือ “คิดตามยอดรวม” ด้านท้ายชื่อวิธีคิดค่าจัดส่งสินค้าที่ต้องการ ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 2


รูปที่ 2 รายการวิธีคิดค่าขนส่งทั้งหมดในร้านค้าออนไลน์ของคุณ        ระบบจะแสดงข้อมูลอัตราค่าส่งตามน้ำหนักสุทธิของการซื้อ หรืออัตราค่าส่งตามราคาสุทธิของการซื้อ ให้คุณทำเครื่องหมายด้านหน้าอัตราที่ต้องการลบออก (1) และคลิกที่ “ลบ” (2) ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 3


รูปที่ 3 การลบอัตราค่าส่งตามน้ำหนักสุทธิของการซื้อ        ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนถึงการลบอัตราที่เลือก หากคุณยืนยันการลบให้คลิกที่ “ตกลง” แต่ถ้าต้องการยกเลิกให้คลิกที่ “ยกเลิก” ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 4


รูปที่ 4 การยืนยันการลบอัตราค่าส่งตามน้ำหนักสุทธิของการซื้อ        ภายหลังการลบระบบจะแสดงข้อความแจ้งผลการลบช่วงอัตราที่เลือก และภายใต้รายการอัตราค่าส่งจะพบว่าช่วงราคา หรือช่วงน้ำหนักที่เลือกไว้จะหายไป ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 5


รูปที่ 5 หน้าแสดง ช่วงราคา หรือช่วงน้ำหนักที่หายไป


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.