×
การลบตัวเลือกของสินค้า

        กรณีที่ไม่ต้องการใช้งานรายการตัวเลือกของสินค้าที่มีในระบบ สามารถลบออกจากหน้ารายการตัวเลือกของสินค้าได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

        ทำเครื่องหมายที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าตัวเลือกของสินค้าที่ต้องการลบ (หมายเลข 1) และคลิกที่ปุ่ม “X ลบ” (หมายเลข 2) ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 1


รูปที่ 1 การลบตัวเลือกของสินค้า        จากนั้นระบบจะแสดงคำเตือนถึงการลบตัวเลือกของสินค้า ในกรณีที่ยืนยันการลบให้คลิกที่ “ตกลง” แต่ถ้าต้องการยกเลิกสามารถคลิกที่ “ยกเลิก” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 2


รูปที่ 2 คำเตือนการลบตัวเลือกของสินค้า        ในกรณีที่คลิก “ตกลง” ระบบจะดำเนินการลบตัวเลือกสินค้า และแสดงข้อความแจ้งผลการลบตัวเลือกของสินค้า ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 3


รูปที่ 3 ข้อความแจ้งผลการลบตัวเลือกของสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.