×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การลบตัวเลือกของสินค้า

การลบตัวเลือกของสินค้า
        กรณีที่ไม่ต้องการใช้งานรายการตัวเลือกของสินค้าที่มีในระบบ สามารถลบออกจากหน้ารายการตัวเลือกของสินค้าได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

        ทำเครื่องหมายที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าตัวเลือกของสินค้าที่ต้องการลบ (หมายเลข 1) และคลิกที่ปุ่ม “X ลบ” (หมายเลข 2) ดังตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1 การลบตัวเลือกของสินค้า


        จากนั้นระบบจะแสดงคำเตือนถึงการลบตัวเลือกของสินค้า ในกรณีที่ยืนยันการลบให้คลิกที่ “ตกลง” แต่ถ้าต้องการยกเลิกสามารถคลิกที่ “ยกเลิก” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 2


รูปที่ 2 คำเตือนการลบตัวเลือกของสินค้า

        ในกรณีที่คลิก “ตกลง” ระบบจะดำเนินการลบตัวเลือกสินค้า และแสดงข้อความแจ้งผลการลบตัวเลือกของสินค้า ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 3


รูปที่ 3 ข้อความแจ้งผลการลบตัวเลือกของสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.