×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การลบตัวแทน Dropship

การลบตัวแทน Dropship

        ในกรณีที่คุณต้องการลบตัวแทน Dropship ด้วยตัวเอง คุณสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. ให้คุณไปที่เมนู "ลูกค้า" เลือกเมนูย่อย "Dropship" ระบบจะแสดงรายการ Dropship (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 รายการ Dropship
   

        2. จากนั้นให้คุณทำเครื่องหมายที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าตัวแทน Dropship ที่ต้องการลบ (หมายเลข 1) และคลิกที่ "ลบ" (หมายเลข 2) (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ขั้นตอนการลบตัวแทน Dropship
   

        3. ระบบจะให้คุณทำการยืนยันการลบตัวแทน Dropship โดยการคลิก “ตกลง” หรือในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบให้คลิกที่ “ยกเลิก” (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ยืนยันการลบ Dropship
   

        4. ในกรณีที่เลือกตกลง ระบบจะทำการลบตัวแทน Dropship ที่เลือก และแสดงข้อความแจ้งผลการลบตัวแทน Dropship (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 ลบตัวแทน Dropship เรียบร้อยแล้ว

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.