×
การลบหมวดสินค้า

        ในกรณีที่ต้องการลบหมวดสินค้าที่ไม่ต้องการ คุณสามารถลบหมวดสินค้าออกจากรายการหมวดสินค้าได้ แต่การจะลบหมวดสินค้าได้นั้น มีเงื่อนไขดังนี้
        - คุณจะต้องมั่นใจว่าในหมวดสินค้าที่ต้องการลบไม่มีสินค้าอยู่ภายในหมวดสินค้า
        - การลบต้องลบหมวดสินค้าย่อยก่อน ไม่สามารถลบหมวดสินค้าหลักที่มีหมวดสินค้าย่อยอยู่ได้

        โดยขั้นตอนการลบหมวดสินค้ามีดังนี้
        1. ในกรณีที่อยู่ที่หน้ารายการหมวดสินค้าให้คุณทำเครื่องหมายถูกด้านหน้าหมวดสินค้าที่ต้องการลบ (หมายเลข 1) และคลิกเลือกที่ “ลบ” (หมายเลข 2) ดังตัวอย่างรูปที่ 1


รูปที่ 1 ขั้นตอนการลบหมวดสินค้า        2. ภายหลังการคลิกลบ ระบบจะแสดงข้อความเตือนถึงการลบหมวดสินค้า หากยืนยันการลบให้คลิกที่ “ตกลง” ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบให้คลิกเลือก “ยกเลิก” ดังตัวอย่างรูปที่ 2


รูปที่ 2 ข้อความเตือนถึงการลบหมวดสินค้า        3. ภายหลังการคลิกตกลงเพื่อยืนยันการลบหมวดสินค้า ระบบจะแสดงข้อความแจ้งผลการลบหมวดสินค้า และหมวดสินค้าที่ถูกลบจะหายไปจากรายการ ดังตัวอย่างรูปที่ 3


รูปที่ 3 ข้อความแจ้งผลการลบหมวดสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.