×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การลบหมวดสินค้า

การลบหมวดสินค้า

        ในกรณีที่ต้องการลบหมวดสินค้าที่ไม่ต้องการ คุณสามารถลบหมวดสินค้าออกจากรายการหมวดสินค้าได้ แต่การจะลบหมวดสินค้าได้นั้น มีเงื่อนไขดังนี้

        - คุณจะต้องมั่นใจว่าในหมวดสินค้าที่ต้องการลบไม่มีสินค้าอยู่ภายในหมวดสินค้า

        - การลบต้องลบหมวดสินค้าย่อยก่อน ไม่สามารถลบหมวดสินค้าหลักที่มีหมวดสินค้าย่อยอยู่ได้

โดยขั้นตอนการลบหมวดสินค้ามีดังนี้

        1. ในกรณีที่อยู่ที่หน้ารายการหมวดสินค้าให้คุณทำเครื่องหมายถูกด้านหน้าหมวดสินค้าที่ต้องการลบ (หมายเลข 1) และคลิกเลือกที่ “ลบ” (หมสยเลข 2) ดังตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1 ขั้นตอนการลบหมวดสินค้า


        2. ภายหลังการคลิกลบ ระบบจะแสดงข้อความเตือนถึงการลบหมวดสินค้า หากยืนยันการลบให้คลิกที่ “ตกลง” ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบให้คลิกเลือก “ยกเลิก” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 2

รูปที่ 2 ข้อความเตือนถึงการลบหมวดสินค้า


        3. ภายหลังการคลิกตกลงเพื่อยืนยันการลบหมวดสินค้า ระบบจะแสดงข้อความแจ้งผลการลบหมวดสินค้า และหมวดสินค้าที่ถูกลบจะหายไปจากรายการ ดังตัวอย่างรูปที่ 3

รูปที่ 3 ข้อความแจ้งผลการลบหมวดสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.