×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การลบแผนกสินค้า

การลบแผนกสินค้า

        ในกรณีที่ต้องการลบแผนกสินค้าที่ไม่ต้องการ คุณสามารถลบแผนกสินค้าออกจากรายการแผนกสินค้าได้ แต่การจะลบแผนกสินค้าได้นั้น หากมีแผนกสินค้าย่อยอยู่ในแผนกสินค้าหลัก คุณจะต้องลบแผนกสินค้าย่อยก่อน จึงจะสามารถลบแผนกสินค้าหลักได้ และจะต้องไม่มีสินค้าอยู่ภายในแผนกสินค้านั้นๆด้วย โดยขั้นตอนการลบหมวดสินค้ามีดังนี้
        1. ให้คุณไปยังหน้า "รายการแผนกสินค้า" จากนั้นให้คุณทำเครื่องหมายที่ช่องสีเหลี่ยมด้านหน้าของรายการแผนกสินค้าที่ต้องการลบ(หมายเลข 1) และคลิกที่ "ลบ" (หมายเลข 2) ดังรูปที่ 1


รูปที่ 1 ลบแผนกสินค้า
   

        2. ระบบจะแสดงข้อความเตือนเพื่อให้คุณยืนยันความต้องการที่จะลบแผนกสินค้า ให้คุณคลิก “ตกลง” เพื่อยืนยันการลบ และในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบแผนกสินค้าให้เลือกคลิกที่ “ยกเลิก” ดังรูปที่ 2


รูปที่ 2 ยืนยันความต้องการที่จะลบแผนกสินค้า
   

        3. รอจนระบบแสดงข้อความถึงผลการลบแผนกสินค้าเป็นที่เรียบร้อย และรายการแผนกสินค้านั้นจะหายไปจากหน้ารายการสินค้า ดังตัวอย่างรูปที่ 3


รูปที่ 4 ระบบแสดงข้อความถึงผลการลบสินค้าเป็นที่เรียบร้อย

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.