×
การสร้างบัตรของขวัญโดยให้ลูกค้าเป็นคนกำหนดมูลค่าบัตรของขวัญเอง

        กรณีนี้เปรียบเสมือนการที่เจ้าของร้านสร้างบัตรของขวัญขึ้นมาแต่ไม่กำหนดมูลค่าบัตรของขวัญ ลูกค้าสามารถกำหนดราคาบัตรส่วนลดตามที่ต้องการได้ (ราคาบัตรส่วนลดที่กำหนดคือมูลค่าส่วนลดที่ลูกค้าจะได้รับ) ซึ่งลูกค้าจะต้องซื้อบัตรส่วนลดในราคาที่ลูกค้ากำหนดไว้  แล้วจึงนำบัตรของขวัญที่ได้รับ มาใช้เป็นส่วนลดในร้านค้าครั้งถัดไป โดยคุณสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. เมื่อคุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้คุณมาที่เมนู “สินค้า” เลือกเมนูย่อย “สินค้าทั้งหมด” (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 เมนูสินค้าทั้งหมด


        2. ให้คุณคลิก “เพิ่ม” เพื่อทำการเพิ่มบัตรของขวัญ (บัตรของขวัญจัดเป็นรายการสินค้า) ที่ต้องการเปิดให้ใช้งานบัตรของขวัญ (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 เพิ่มบัตรของขวัญ


        3. จากนั้นระบบจะพาคุณมายังหน้าข้อมูลสินค้า ให้คุณทำการระบุข้อมูลบัตรของขวัญ (โดยเฉพาะข้อมูลที่มีเครื่องหมาย *) (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ระบุข้อมูลสินค้า


        4. เมื่อคุณเลื่อนลงมา คุณจะพบในส่วนของบัตรของขวัญ คุณสามารถเลือกกำหนดว่าจะเปิดใช้งานบัตรของขวัญหรือไม่ ในกรณีนี้ให้คุณทำการกำหนดรายละเอียด (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 ลูกค้าเป็นผู้กำหนดมูลค่าให้กับบัตรของขวัญ


        เมื่อคุณเปิดการใช้งานบัตรของขวัญ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าชิ้นนี้ จะได้รับบัตรของขวัญ เพื่อนำมาเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งถัดไป ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลที่ต้องกำหนดมีดังนี้
        การกำหนดมูลค่าส่วนลด กรณีนี้ให้คุณเลือก ลูกค้าเป็นผู้กำหนดมูลค่าส่วนลด        
        วันหมดอายุ เจ้าของร้านต้องการให้บัตรของขวัญมีอายุการใช้งานกี่วัน
                - ไม่มีวันหมดอายุ : กรณีให้บัตรของขวัญสามารถใช้งานได้โดยไม่มีวันหมดอายุ
                - ระบุวันที่หมดอายุ : กรณีต้องการกำหนดให้บัตรของขวัญใช้งานได้ถึงวันที่ใด
                - ระบุจำนวนวันหมดอายุหลังจากซื้อสินค้า : กรณีต้องการกำหนดว่าบัตรของขวัญมีอายุการใช้งานได้กี่วันนับจากวันที่มีการซื้อสินค้า
        เงื่อนไข
                - ใช้เฉพาะบนเว็บไซต์เท่านั้น : กรณีที่คุณต้องการให้บัตรของขวัญสามารถใช้งานได้เฉพาะการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์เท่านั้น ให้ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยม หากคุณอนุญาตให้ลูกค้าใช้บัตรของขวัญสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางใดก็ได้ ให้คลิกเพื่อเอาเครื่องหมายถูกออกจากช่องสี่เหลี่ยม


        5. เมื่อกำหนดข้อมูลเรียบร้อยให้คุณคลิก “เพิ่มสินค้า” เพื่อเพิ่มรายการสินค้า


คู่มือการใช้งาน
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.