×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การสร้างรหัสพิกเซล

การสร้างรหัสพิกเซล

          ในกรณีที่คุณทำการลงโฆษณากับ Facebook และต้องการใช้งานพิกเซล คุณต้องทำการสร้างข้อมูลพิกเซลเพื่อใช้งาน โดยการได้มาซึ่งพิกเซลมีได้ 2 แบบดังนี้

          1. สร้างพิกเซลในขั้นตอนการลงโฆษณากับ Facebook ดังตัวอย่างรูปที่ 1 

 

รูปที่ 1 การสร้างพิกเซลในขั้นตอนการสร้างโฆษณา

 

หรือ 

          2.สร้างพิกเซลในพื้นที่ตัวจัดการโฆษณา โดยเข้าไปที่ https://business.facebook.com/ และกด "เข้าสู่ระบบ" เพื่อทำการ Log in ดังรูปตัวอย่างที่ 2

รูปที่ 2 การ Log in เข้าสู่ระบบ

 

หลังจากนั้นเลือกเมนู "ตัวจัดการธุรกิจ" และเลือกที่เมนูย่อย "พิกเซล"

รูปที่ 3 เลือกเมนูพิกเซล          

เบื้องต้น Facebook จะให้คุณกรอกชื่อสำหรับพิกเซลของคุณ คุณมีพิกเซลได้เพียง 1 รายการต่อบัญชีผู้ใช้โฆษณา 1 บัญชี ดังนั้นในการตั้งชื่อพิกเซลให้เลือกชื่อที่สื่อถึงธุรกิจของคุณ หรือชื่อที่คุณเข้าใจได้ง่าย

          จากนั้น Facebook จะแจ้งให้ทราบว่า การทำงานของพิกเซลจะเริ่มต้นได้ ต้องมีการนำโค้ดพิกเซลจาก Facebook ไปติดตั้งที่เว็บไซต์ของคุณ ดังรูปที่ 

รูปที่ 4 ขั้นตอนการตั้งค่าพิกเซล

        ในหัวข้อ ติดตั้งโค้ดพื้นฐานบนเว็บไซต์ ให้คัดลอกโค้ด โดยโค้ดที่คัดลอก คุณไม่ต้องทำการดัดแปลงหรือแก้ไขใดๆ ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 การคัดลอกโค้ด Facebook Pixel 

        นำโค้ดที่คัดลอกไว้ มาวางลงในช่องโค้ดพื้นฐาน ที่ระบบหลังบ้านของเว็บไซต์ เมนู การตลาด>>Facebook>>Facebook Pixel ที่ระบบหลังบ้านของเว็บไซต์ ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 วางโค้ดที่ระบบหลังบ้าน

จากนั้นกลับไปกด "ทำต่อ" Facebook Pixel ก็จะเริ่มเก็บพฤติกรรมของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ทันที ดังรูปที่ 6

 

 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2020
Vevo Systems Co., Ltd.