×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.5.0)

การสร้างรหัสพิกเซล

การสร้างรหัสพิกเซล

          ในกรณีที่คุณทำการลงโฆษณากับ Facebook และต้องการใช้งานพิกเซล คุณต้องทำการสร้างข้อมูลพิกเซลเพื่อใช้งาน โดยการได้มาซึ่งพิกเซลมีได้ 2 แบบดังนี้

          1. สร้างพิกเซลในขั้นตอนการลงโฆษณากับ Facebook ดังตัวอย่างรูปที่ 1 

รูปที่ 1 การสร้างพิกเซลในขั้นตอนการสร้างโฆษณา

หรือ 

          2. สร้างพิกเซลในพื้นที่ตัวจัดการโฆษณา หลังจากการลงโฆษณาคุณสามารถมายังพื้นที่ตัวจัดการโฆษณา และเลือกเมนูย่อย “พิกเซล” ได้ดังตัวอย่างรูปที่ 2

รูปที่ 2 การสร้างพิกเซลในขั้นตอนใช้งานตัวจัดการโฆษณา

          เบื้องต้น Facebook จะให้คุณกรอกชื่อสำหรับพิกเซลของคุณ คุณมีพิกเซลได้เพียง 1 รายการต่อบัญชีผู้ใช้โฆษณา 1 บัญชี ดังนั้นในการตั้งชื่อพิกเซลให้เลือกชื่อที่สื่อถึงธุรกิจของคุณ หรือชื่อที่คุณเข้าใจได้ง่าย

          จากนั้น Facebook จะแจ้งให้ทราบว่า การทำงานของพิกเซลจะเริ่มต้นได้ ต้องมีการนำโค้ดพิกเซลจาก Facebook ไปติดตั้งที่เว็บไซต์ของคุณ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ขั้นตอนการตั้งค่าพิกเซล

          ให้คุณทำการคลิกที่ปุ่ม “ตั้งค่าพิกเซล”  จากนั้น Facebook จะแสดงหน้าจอ “ติดตั้งโค้ดพิกเซลของคุณ” ดังรูปที่ 4 

รูปที่ 4 หน้าการติดตั้งโค้ดพิกเซลของคุณ

          ให้คุณคลิกที่ “คัดลอกและวางโค้ดนี้” คุณจะพบโค้ดพิกเซลสำหรับนำไปติดตั้งที่เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณ (รูปที่ 5) โดยโค้ดที่คัดลอก คุณไม่ต้องทำการดัดแปลงหรือแก้ไขใดๆ

รูปที่ 5 พื้นที่โค้ดพื้นฐานของพิกเซล


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2020
Vevo Systems Co., Ltd.