×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การสร้างหน้าเนื้อหา

การสร้างหน้าเนื้อหา

        หลังจากที่เจ้าของร้านเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ในการสร้างหน้าเนื้อหาสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. ให้เจ้าของร้านค้าคลิกไปที่เมนู "หน้าเนื้อหา" และเลือกเมนูย่อย "สร้างหน้าใหม่" (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 เมนูสร้างหน้าใหม่


        2. จากนั้นระบบจะแสดงส่วนของการ "เพิ่มหน้าเนื้อหา" โดยมีรายละเอียดที่คุณต้องกำหนดให้กับรายการเนื้อหาบทความที่ต้องการเพิ่มเข้าไปในระบบ (รูปที่ 2)


รูปที่ 2 เพิ่มหน้าเนื้อหา


        ซึ่งรายละเอียดของการเพิ่มบทความมีดังนี้
                - ชื่อ : ชื่อของหน้าเนื้อหาที่ต้องการสร้าง
                - ชื่อเรื่อง : ชื่อเรื่องของเนื้อหาที่จะปรากฎในเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณ เมื่อลูกค้าเข้ามาอ่านหน้าเนื้อหา
                - เนื้อหา : เนื้อหาที่คุณต้องการระบุเพื่อแสดงในเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์
                - Meta Title : กำหนดหัวข้อให้กับหน้าเนื้อหา ในกรณีที่คุณไม่ระบุ ระบบจะใช้ชื่อเรื่อง
                - Meta Keyword : กำหนดคำสำคัญให้กับหน้าเนื้อหาที่เพิ่มมาใหม่
                - Meta Description : กำหนดคำอธิบายของหน้าเนื้อหาที่เพิ่มมาใหม่
                - Custom URL : คุณสามารถกำหนด URL ให้กับหน้าเนื้อหาได้ ระบบแสดงชื่อ URL ที่ช่อง Address bar เช่น กำหนด Customer URL ว่า "ขั้นตอนการแจ้งชำระเงิน" (รูปที่ 3) ระบบจะสร้าง URL ของหน้าเนื้อหาดังรูปตัวอย่างที่ 4


รูปที่ 3 กำหนด Customer URL


รูปที่ 4 URL หน้าเนื้อหาที่ระบบสร้างขึ้น


                - เปิดการใช้งาน : ในกรณีที่คุณต้องการเปิดใช้งานหน้าเนื้อหาทันทีให้ทำเปิดเครื่องหมาย        

                - อนุญาตให้เผยแพร่บนไซต์แมป : ในกรณีที่คุณต้องการให้หน้าเนื้อหาที่เพิ่มนี้ ปรากฎบนไซต์แมป (ภาพรวมของเนื้อหาเว็บไซต์) ให้ทำการเปิดเครื่องหมายไว้ แต่ถ้าไม่ต้องการให้ปรากฎ ให้ปิดเครื่องหมาย
        3. เมื่อระบุข้อมูลภายในหน้าเนื้อหาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกปุ่ม "เพิ่มเนื้อหน้า" (รูปที่ 5)


รูปที่ 5 ปุ่มเพิ่มเนื้อหา


        4. ระบบจะแสดงข้อความ "เพิ่มเนื้อหาใหม่เรียบร้อยแล้ว" เพื่อเป็นการแจ้งว่าระบบได้เพิ่มหน้าเนื้อหาให้เข้าสู่ร้านค้าออนไลน์แล้ว (รูปที่ 6)


รูปที่ 6 แสดงข้อความ"เพิ่มหน้าเนื้อหาใหม่เรียบร้อยแล้ว

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.