×
การเข้าใข้งานบัญชีลูกค้า

        หากคุณต้องการเข้าใช้งานบัญชีลูกค้า เพื่อดูข้อมูลของลูกค้า คุณสามารถเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ได้ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง) โดยให้คุณมาที่เมนู “ลูกค้า” จากนั้นเลือกเมนูย่อย “บัญชีลูกค้า” (รูปที่ 1)รูปที่ 1 เมนูลูกค้า


        จากนั้นระบบจะแสดงส่วนของรายการบัญชีลูกค้า ซึ่งคุณสามารถทราบจำนวนของบัญชีลูกค้า (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 รายการบัญชีลูกค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.