×
การเพิ่มบัญชีลูกค้า

        โดยปรกติเมื่อลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าภายในร้านค้าของคุณ ลูกค้าจะต้องทำการลงทะเบียนก่อนการสั่งซื้อสินค้า ซึ่งข้อมูลของลูกค้าจะถูกจัดเก็บเข้าสู่ระบบและแสดงอยู่ในส่วนของเมนู “ลูกค้า” เมนูย่อย “บัญชีลูกค้า” อัตโนมัติ แต่ในกรณีที่คุณต้องการเพิ่มข้อมูลของลูกค้าเข้าสู่ระบบเอง คุณสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. หลังจากที่คุณเข้ามายังเมนู "ลูกค้า" และเลือกเมนูย่อย "บัญชีลูกค้า" (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 เพิ่มบัญชีลูกค้า


        2. เมื่อคลิก "เพิ่ม" เรียบร้อยแล้ว ให้คุณทำการระบุข้อมูลของลูกค้า ตามที่ระบบได้กำหนดไว้ โดยการระบุข้อมูลของลูกค้า ระบบจะแบ่งส่วนของข้อมูลให้คุณกำหนดรายละเอียดทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้
        - ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ : กำหนดชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน (รูปที่ 2)


รูปที่ 2 ข้อมูลบัญชีผู้ใช้


        - รายละเอียดที่อยู่ : ระบุที่ชื่อ-นาสกุล และที่อยู่ของลูกค้า (รูปที่ 3)


รูปที่ 3 รายละเอียดที่อยู่


        - ที่อยู่สำหรับจัดส่ง : ระบุที่อยู่ที่ลูกค้าต้องการให้จัดส่งสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้จัดส่งสินค้าตามรายละเอียดที่อยู่ที่ระบุข้างต้น สามารถทำเครื่องหมายเลือกที่อยู่จัดส่งตามที่อยู่ด้านบนได้ (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 ที่อยู่สำหรับจัดส่ง


        - อื่นๆ : คุณสามารถระบุข้อความที่อยากแจ้งให้ลูกค้าทราบได้ (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 อื่นๆ


        3. จากนั้นให้คุณทำการคลิก "เพิ่มบัญชีลูกค้า" ระบบจะแสดงผล "เพิ่มบัญชีลูกค้าเรียบร้อยแล้ว" (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 แสดงผลการเพิ่มบัญชีลูกค้า


        ในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลการสร้างบัญชีให้ลูกค้าทราบ ให้คุณคลิก "เพิ่มบัญชีลูกค้าและส่งอีเมล์" ระบบจะทำการส่งอีเมล์แจ้งไปยังลูกค้าที่คุณได้เพิ่มบัญชีลูกค้า โดยรายละเอียดที่แจ้งภายในอีเมล์ดังแสดงในตัวอย่าง (รูปที่ 7)

รูปที่ 7 รายละเอียดที่แจ้งภายในอีเมล์


        4. เมื่อทำการเพิ่มบัญชีลูกค้าเรียบร้อยแล้ว คุณจะพบกับรายการบัญชีลูกค้าใหม่ โดยกลับไปยังเมนู"ลูกค้า" เลือกเมนูย่อย "บัญชีลูกค้า" (รูปที่ 8)

รูปที่ 8 แสดงผลการเพิ่มบัญชีลูกค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.