×
การเพิ่มสินค้าแบบง่าย

        โดยปรกติเมื่อเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ในครั้งแรกคุณจะพบการเพิ่มสินค้าแบบง่าย ซึ่งการเพิ่มสินค้าแบบง่ายเข้าสู่ร้านค้าออนไลน์ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
        1. ให้คุณมาที่เมนู “สินค้า” เลือกเมนูย่อย “เพิ่มสินค้า” ดังตัวอย่างรูปที่ 1


รูปที่ 1 การเพิ่มสินค้า        2. ภายหลังการคลิกเพิ่มสินค้า ระบบจะแสดงส่วนการเพิ่มสินค้า (ให้คุณสังเกตว่าเป็นการเพิ่มสินค้าแบบง่ายแล้วหรือไม่ หากไม่ใช่คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ โดยศึกษาที่หัวข้อ “การตั้งค่ารูปแบบการเพิ่มสินค้า”) ระบบจะแสดงพื้นที่การกำหนดข้อมูลของสินค้า ให้คุณระบุข้อมูลของสินค้าที่ต้องการประกาศขายในหน้าร้านค้าออนไลน์ ดังตัวอย่างรูปที่ 2


รูปที่ 2 การเพิ่มสินค้าแบบง่ายโดยข้อมูลที่สำคัญต้องระบุมีดังนี้
        ชื่อสินค้า : กำหนดชื่อให้กับสินค้าที่ต้องการขาย โดยชื่อสินค้าจะไปปรากฏที่หน้าร้านค้าออนไลน์
        รหัสสินค้า : กำหนดรหัสให้กับสินค้า เจ้าของร้านสามารถกำหนดเอง
ประเภทของสินค้า : กำหนดประเภทของสินค้า ว่าสินค้าชิ้นนี้จะเป็นประเภท สินค้าใหม่ สินค้าขายดี หรือสินค้าแนะนำ (สามารถกำหนดได้มากกว่า 1)
               • สินค้าใหม่: ต้องการให้แสดงเป็นสินค้ามาใหม่หรือไม่ ในกรณีที่ต้องการให้แสดงเป็นสินค้ามาใหม่ ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องสินค้าใหม่
               • สินค้าขายดี: ต้องการให้แสดงเป็นสินค้าขายดีหรือไม่ ในกรณีที่ต้องการให้แสดงเป็นสินค้าขายดี ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องสินค้าขายดี
               • สินค้าแนะนำ: ต้องการให้แสดงเป็นสินค้าแนะนำหรือไม่ ในกรณีที่ต้องการให้แสดงเป็นสินค้าแนะนำ ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องสินค้าแนะนำ
        หมวดหมู่ : กำหนดหมวดสินค้าให้กับตัวสินค้า โดยคลิกเลือกหมวดสินค้าที่ต้องการ (ในกรณีที่คุณไม่ได้สร้างหมวดสินค้าระบบจะมีหมวดตั้งต้นไว้ให้ใช้งาน) ดังตัวอย่างรูปที่ 3


รูปที่ 3 การเลือกหมวดหมู่สินค้า        รูปภาพสินค้า : เลือกรูปภาพให้กับสินค้า โดยการคลิกที่ “เรียกดู..” (ฺBrowse หรือ Choose file…) จากนั้นทำการเลือกรูปภาพให้กับสินค้า และคลิกที่ “Upload” ดังตัวอย่างที่รูปที่ 4


รูปที่ 4 ขั้นตอนการใส่รูปภาพสินค้า        ภายหลังที่คลิก Upload ระบบจะแสดงข้อมูลรูปที่ได้ทำการอัพโหลด ดังตัวอย่างรูปที่ 5 โดยแสดงชื่อรูปภาพ และภาพสินค้านั้น ในกรณีที่คุณต้องการใส่รูปสินค้าเพิ่ม สามารถทำซ้ำตามจำนวนรูปภาพที่ต้องการได้


รูปที่ 5 ตัวอย่างภาพสินค้าที่อัพโหลด        ติดต่อเพื่อสอบถามราคา : ในกรณีที่ไม่ต้องการแสดงราคาสินค้า โดยให้ลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าสอบถามราคากับทางเจ้าของร้านค้าโดยตรง ให้คลิกเพื่อทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมด้านหลังเพื่อใช้งาน
        ราคาปรกติ : กำหนดราคาขายเดิมให้กับตัวสินค้า โดยเป็นราคาขายก่อนมีการลดราคา

        ราคาลดเหลือ : กำหนดราคาขายที่ต้องการขายในปัจจุบันให้กับตัวสินค้า โดยเป็นราคาขายที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
        รายละเอียดสินค้า : กำหนดรายละเอียดของสินค้า 
        สถานะสินค้า : เป็นการกำหนดสถานะการแสดงสินค้าในหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถเลือกได้ 2 สถานะคือ เผยแพร่  ในกรณีที่ต้องการแสดงสินค้าในหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ หรือ บันทึกร่าง ในกรณีต้องการจัดเก็บสินค้าไว้ในระบบก่อน ยังไม่ต้องการให้ไปปรากฏในหน้าร้านค้าออนไลน์ 
        4. เมื่อคุณกำหนดข้อมูลให้กับสินค้าครบถ้วน ให้ทำการคลิกที่ “เพิ่มสินค้า” เพื่อบันทึกข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.