×
การเพิ่มหมวดหมู่ข่าวสาร

กรณีที่คุณต้องการเพิ่มหมวดหมู่ของข่าวสารและประกาศ คุณสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. ให้คุณไปยังเมนู "บล็อก" เลือกเมนูย่อย "หมวดหมู่" (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 หมวดหมู่
   

        2. จากนั้นระบบจะแสดงรายการหมวดหมู่ข่าวสาร ให้คุณคลิกที่ "เพิ่ม" (รูปที่ 2)


รูปที่ 2 รายการหมวดหมู่ข่าวสาร
   

        3. ระบบจะให้คุณกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหมวดหมู่ข่าวสารใหม่ ที่คุณต้องการเพิ่มเข้าไปในระบบ เมื่อระบุรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก "เพิ่มหมวดของข่าวสาร" (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 เพิ่มหมวดข่าวสาร
   

        4. หลังจากที่คุณคลิกเพิ่มหมวดหมู่ข่าวสาร ระบบจะแสดงผลการเพิ่มหมวดหมู่ข่าวสาร จากนั้นให้คุณคลิก “รายการหมวดหมู่ข่าวสาร” จะพบหมวดหมู่ข่าวสารที่คุณเพิ่มเข้ามาใหม่ในระบบ (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 หมวดหมู่ข่าวสารที่ทำการเพิ่ม

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.