×
การเพิ่มอีเมล์ผู้สมัครรับข่าวสาร

        หากเจ้าของร้านต้องการเพิ่มอีเมล์ผู้สมัครรับข่าวสาร สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. หลังจากที่เจ้าของร้านเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่เมนู "การตลาด" และเลือกเมนูย่อย "จดหมายข่าว" (รูปที่ 1)


 

รูปที่ 1 เมนูจดหมายข่าว


        2. ระบบจะแสดงพื้นที่การใช้งานจดหมายข่าว ให้คลิกไปที่ปุ่ม "ดูรายชื่อผู้สมัครรับข่าวสาร" (รูปที่ 2)


 รูปที่ 2 ดูรายชื่อผู้สมัครรับข่าวสาร


        3. ระบบจะแสดงรายชื่ออีเมล์ที่ได้สมัครรับข่าวสารจากร้านค้า หากเจ้าของร้านต้องการเพิ่มรายชื่ออีเมล์ให้คลิกไปที่ปุ่ม "เพิ่ม" (รูปที่ 3)


 รูปที่ 3 เพิ่มอีเมล์


        4. จากนั้นให้ทำการระบุชื่ออีเมล์ที่ต้องการเพิ่ม (หมายเลข1) และคลิก"เพิ่มอีเมล์" (หมายเลข2) (รูปที่ 4)


 

รูปที่ 4 ระบุชื่ออีเมล์


        5. ระบบจะแสดงข้อความ "ลงทะเบียนอีเมล์เสร็จสมบูรณ์" (รูปที่ 5)


 
รูปที่ 5 ลงทะเบียนอีเมล์เสร็จสมบูรณ์


คู่มือการใช้งาน
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.