×
การแก้ปัญหาหลังการตั้งค่า Yahoo

        ในกรณีที่คุณใช้งาน Yahoo ในการตั้งค่าอีเมล์เพื่อการติดต่อ และพบว่าไม่สามารถส่งออกได้ คุณสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ด้วยการ ตรวจสอบการเข้าถึงอีเมล์ของทาง Yahoo ให้คุณทำการตั้งค่าเปิดใช้งานให้โปรแกรมอื่นเรียกใช้งานได้  โดยเข้าไปตรวจสอบตาม Link  https://login.yahoo.com/account/security  ระบบจะให้คุณ Log In เข้าสู่ระบบ Yahoo ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ได้ตั้งค่าในระบบอีเมล์ จากนั้นให้ดูที่หัวข้อ Allow apps that use less secure sign in ให้คุณคลิกเปิด เพื่ออนุญาตการเข้าถึงรูปที่ 1 การตั้งค่าเปิดใช้งานให้โปรแกรมอื่นเรียกใช้งานได้

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.