×
การแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นของตัวเลือกของสินค้า

        ข้อมูลเบื้องต้นของตัวเลือกของสินค้า ได้แก่ประเภท, ชื่อ และชื่อที่ใช้แสดง ให้คุณคลิกที่สัญลักษณ์  (แก้ไข) ด้านท้ายชื่อตัวเลือกที่ต้องการ จากนั้นระบบจะแสดงหน้า “แก้ไขตัวเลือกของสินค้า” คุณสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการ และเมื่อแก้ไขเสร็จให้คลิกที่ “ตัวเลือกการบันทึก” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1 การแก้ไขตัวเลือกสินค้า        จากนั้นระบบจะแสดงข้อความแจ้งถึงผลการบันทึกตัวเลือกของสินค้า ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 2


รูปที่ 2 ข้อความแจ้งถึงผลการบันทึกตัวเลือกของสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.