×
การแก้ไขช่วงน้ำหนัก หรือราคาที่ต้องการกำหนดราคาค่าจัดส่งสินค้า

        ในกรณีที่ต้องการแก้ไขช่วงน้ำหนัก หรือช่วงราคา และราคาค่าขนส่งของวิธีคิดค่าขนส่งแบบตามน้ำหนัก และวิธีคิดค่าขนส่งแบบตามยอดรวมออเดอร์ สามารถทำได้โดยให้คุณเข้ามาที่หน้า “ตั้งค่าการจัดส่ง” ที่วิธีคิดค่าจัดส่งแบบตามน้ำหนัก และวิธีคิดค่าขนส่งแบบตามยอดรวมออเดอร์ คุณจะพบสัญลักษณ์ “คิดตามน้ำหนัก” หรือ “คิดตามยอดรวม” (ดังตัวอย่าง รูปที่ 4)


รูปที่ 4 สัญลักษณ์อัตราน้ำหนัก หรือ ราคายอดรวมออเดอร์


        จากนั้นระบบจะแสดงพื้นที่ “อัตราค่าส่งตามน้ำหนักสุทธิของการซื้อ”(รูปที่ 5) หรือ “อัตราค่าส่งตามราคาสุทธิของการซื้อ”(รูปที่ 6) ขึ้นอยู่กับลิงค์ข้อมูลที่คุณคลิกเข้ามาเพื่อแก้ไข


รูปที่ 5 อัตราค่าส่งตามน้ำหนักสุทธิของการซื้อ


รูปที่ 6 อัตราค่าส่งตามยอดรวมการซื้อ


        โดยระบบจะแสดงลำดับขั้นของน้ำหนักสินค้า หรือลำดับขั้นของช่วงราคายอดรวมออเดอร์ ประกอบกับค่าขนส่งสินค้าในแต่ละลำดับขั้น ให้คุณคลิกสัญลักษณ์ "แก้ไข" ท้ายลำดับขั้นที่คุณต้องการแก้ไขข้อมูล ซึ่งคุณสามารถแก้ไขข้อมูลในพื้นที่เดิมได้เลย จากนั้นคลิก "บันทึก" ท้ายลำดับขั้นนั้นๆ (ดังตัวอย่าง รูปที่ 7)


รูปที่ 7 การบันทึกลำดับขั้นของช่วงราคายอดรวมการซื้อ


        ระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกอัตรายอดรวมของออเดอร์เรียบร้อยแล้ว" เป็นอันเสร็จสิ้นการแก้ไขลำดับขั้นของอัตราค่าขนส่งสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.