×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การแก้ไขผู้ใช้และสิทธิการใช้งาน

การแก้ไขผู้ใช้และสิทธิการใช้งาน

        ในกรณีที่เจ้าของร้านต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้และสิทธิการใช้งาน สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. เมื่อเจ้าของร้านค้าเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์เรียบร้อย ให้คลิกไปที่เมนู "ตั้งค่าขั้นสูง" และเลือกเมนูย่อย "ผู้ใช้และสิทธิการใช้งาน" (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 เมนูผู้ใช้และสิทธิการใช้งาน


        2. ระบบจะแสดงรายการบัญชีผู้ใช้งานภายในระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ในหน้าผู้ใช้และสิทธิใช้งาน หากเจ้าของร้านต้องการแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งานรายใด ให้คลิกไปที่สัญลักษณ์ "แก้ไข" ด้านท้ายรายการผู้ใช้งานที่ต้องการแก้ไข (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ปุ่มแก้ไขผู้ใช้งาน


        3. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ใช้และสิทธิการใช้งาน เจ้าของร้านสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการ (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 แก้ไขผู้ใช้และสิทธิใช้งาน


        4. เมื่อแก้ไขข้อมูลผู้ใช้และสิทธิการใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม "บันทึกเจ้าของบัญชี" (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 ปุ่มบันทึกเจ้าของบัญชี


        5. ระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกผู้ดูแลเรียบร้อยแล้ว" เพื่อยืนยันว่าได้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบร้านค้าออนไลน์เรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 แสดงข้อความ "บันทึกผู้ดูแลเรียบร้อยแล้ว

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.