×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การแก้ไขเนื้อหาข่าวสาร

การแก้ไขเนื้อหาข่าวสาร

เมื่อคุณต้องการแก้ไขเนื้อหาข่าวสารที่ได้สร้างไว้ คุณสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

        1. ให้คุณคลิกเมนู "บล็อก" เลือกเมนูย่อย "บล็อกทั้งหมด" ระบบจะแสดงรายการข่าวสารที่มีอยู่ (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 รายการข่าวสาร
   

        2. หลังจากที่คุณเข้ามาที่หน้ารายการข่าวสารเรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิกที่สัญลักษณ์ "แก้ไข" ท้ายรายการข่าวสารที่ต้องการแก้ไข (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 แก้ไขรายการข่าวสารที่ต้องการ
   

        3. ระบบจะแสดงหน้าแก้ไขเนื้อหาข่าวสาร โดยแสดงรายละเอียดเดิมที่ระบุไว้ดังตัวอย่าง คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดเนื้อหาของข่าวสาร จากนั้นให้คุณคลิก “บันทึกข่าวสาร” (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 แก้ไขบล็อก

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.