×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การแก้ไขในส่วนรายการตัวเลือกย่อย

การแก้ไขในส่วนรายการตัวเลือกย่อย
        ในกรณีที่ต้องการเข้าไปแก้ไขในรายการตัวเลือก (ตัวเลือกย่อย) สามารถทำได้ โดยการคลิกที่สัญลักษณ์ (ตัวเลือกย่อย) ด้านท้ายชื่อตัวเลือกของสินค้าที่ต้องการแก้ไข จากนั้นระบบจะแสดงรายการตัวเลือกย่อยที่อยู่ภายในตัวเลือก ดังตัวอย่างรูปที่ 1


รูปที่ 1 รายการตัวเลือกย่อย


        ในกรณีที่คุณต้องการแก้ไขตัวเลือกย่อยใดสามารถคลิกที่ “แก้ไข” ด้านท้ายชื่อตัวเลือกย่อยที่ต้องการได้ ดังตัวอย่างรูปที่ 2

รูปที่ 2 การแก้ไขตัวเลือกย่อย


        แต่ถ้าต้องการลบตัวเลือกย่อยใดสามารถทำได้โดยการทำเครื่องหมายด้านหน้าตัวเลือกย่อย และคลิกที่สัญลักษณ์ “ลบ” ดังตัวอย่างรูปที่ 3

รูปที่ 3 การลบตัวเลือกย่อย

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.