×
การแสดงผลช่องทางการชำระเงิน

        เมื่อคุณกำหนดข้อมูลช่องทางการรับชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย หากช่องทางใดที่คุณเลือกใช้งานต้องมีสถานะเปิดใช้งาน โดยคุณสามารถตรวจสอบได้จากช่องข้อมูล “เปิดใช้งาน” ดังตัวอย่างรูปที่ 1


รูปที่ 1 สถานะการใช้งานของช่องทางการชำระเงิน


        ในการปรากฏช่องทางการชำระเงิน ลูกค้าของคุณจะเห็นช่องทางการชำระเงินก็ต่อเมื่อ ลูกค้าทำการเลือกซื้อสินค้าเสร็จสิ้นจนเข้าสู่ขบวนการชำระเงิน โดยในขั้นตอนที่ 4 การชำระเงิน (รูปที่ 2) ลูกค้าก็จะพบช่องทางการชำระเงินที่ทางร้านค้ามีไว้รับเงินค่าสินค้าจากลูกค้า ซึ่งลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่าสะดวกที่จะชำระเงินค่าสินค้าผ่านช่องทางใด

รูปที่ 2 ตัวอย่างการปรากฏช่องทางการชำระเงินสำหรับลูกค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.