×
การแสดงผลหน้าร้านค้าออนไลน์

        กรณีที่ต้องการเข้าดูการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ (ส่วนที่ลูกค้าจะเข้าชมสินค้าของร้านค้าของคุณ) สามารถเข้าใช้งานได้ 2 ทางดังนี้

        กรณีแรกเปิด Web browser ที่ต้องการใช้งาน และทำการพิมพ์ URL ที่ Address bar ด้วยรูปแบบ “http://ชื่อร้านค้า.com หรือ http://ชื่อร้านค้า.takraonline.com/” โดยลูกค้าจะใช้ URL ดังกล่าวเพื่อเข้าเยี่ยมชม และสั่งสินค้าภายในร้านค้าของคุณ (ดังตัวอย่าง รูปที่ 1)

รูปที่ 1 การเข้าใช้งานส่วนการแสดงผลร้านค้าออนไลน์ด้วย URL


        ในกรณีที่คุณอยู่ในส่วนจัดการระบบร้านค้าออนไลน์สามารถเข้ามาที่ส่วนของหน้าร้านค้าออนไลน์ โดยคุณสามารถคลิกที่ “ดูหน้าร้านค้า” (ดังตัวอย่าง รูปที่ 2)

รูปที่ 2 การเข้าใช้งานส่วนการแสดงผลร้านค้าออนไลน์ด้วยส่วนการจัดการระบบร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.