×
การใช้งานข้อมูล Facebook Pixel

          ในการใช้งานข้อมูลจากการติดตั้ง Facebook Pixel คุณสามารถเข้าไปใช้งานที่พื้นที่ตัวจัดการโฆษณาของ Facebook (ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลผ่านพื้นที่การจัดการร้านค้าออนไลน์ได้) โดยที่พื้นที่การตัวจัดการโฆษณา จะมีเมนู “พิกเซล” ให้คุณคลิกที่พิกเซลเพื่อเข้าใช้งานข้อมูล (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 การเข้าใช้งานพื้นที่พิกเซล

          ภายหลังที่คุณคลิกพิกเซล คุณจะพบข้อมูลพฤติกรรมของผู้เข้าใช้งานตามที่ได้ติดตั้งไว้ ดังตัวอย่างรูปที่ 2 คุณสามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อใช้งานตามที่ต้องการได้

รูปที่ 2 พื้นที่การใช้งานพิกเซล

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2022
Vevo Systems Co., Ltd.