×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การใช้งานจดหมายข่าว

การใช้งานจดหมายข่าว

        หลังจากที่เจ้าของร้านมีรายชื่ออีเมล์ผู้สมัครรับข่าวสาร ภายในระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนการใช้งานจดหมายข่าว สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. ให้เจ้าของร้านไปทีเมนู "การตลาด" และเลือกเมนูย่อย "จดหมายข่าว" (รูปที่ 1)


 
รูปที่ 1 เมนูจดหมายข่าว


        2. ระบบจะแสดงพื้นที่การใช้งานการส่งจดหมายข่าว (รูปที่ 2)


 รูปที่ 2 จดหมายข่าว


        โดยข้อมูลที่เจ้าของร้านต้องระบุเพื่อใช้ในการส่งจดหมายข่าวมีดังนี้
                - อีเมล์ผู้ส่ง : ระบุอีเมล์ที่ใช้ในการส่งจดหมายข่าว ซึ่งจะต้องเป็นอีเมล์เดียวกับที่ระบุไว้ในการตั้งค่าอีเมล์ (ตั้งค่าเบื้องต้น)
                - หัวเรื่อง : ระบุชื่อเรื่องของจดหมายข่าวที่ต้องการส่ง
                - ระบุจำนวนผู้รับจด : ระบุลำดับของรายชื่ออีเมล์ที่สมัครรับข่าวสาร ว่าต้องการส่งจดหมายข่าวให้ผู้สมัครรับข่าวสารจากลำดับที่เท่าไหร่ ถึงลำดับที่เท่าไหร่ ซึ่งสามารถเข้าไปดูลำดับได้ที่ "ดูรายชื่อผู้สมัครรับข่าวสาร" (รูปที่ 3)


รูปที่ 3 กำหนดข้อมูลจดหมายข่าว


                - เนื้อหา : เจ้าของร้านสามารถระบุเนื้อหาของข่าวสารที่ต้องส่งได้ โดยในรูปที่ 3 ตำแหน่งที่วงไว้นั้นห้ามลบออกเด็ดขาด เพราะเป็นส่วนที่โปรแกรมเมอร์ได้เขียนไว้
                - บันทึก : หลังจากระบุเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิก"บันทึก" เพื่อบันทึกเนื้อหาไว้สามารถเข้ามาใช้งานได้ภายหลัง
                - พรีวิว : สามารถดูการแสดงผลก่อนส่งจดหมายข่าวได้
                - ทดสอบการส่ง : เจ้าของร้านสามารถทดสอบการส่งจดหมายข่าวไปยังบุคคลที่ต้องการได้ โดยการระบุอีเมล์ของบุคคลที่ต้องการส่ง ดังรูปตัวอย่างที่ 4


 รูปที่ 4 ทดสอบการส่ง


        3. หากระบุข้อมูลในจดหมายข่าวเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ "ส่ง" ระบบจะแสดงข้อความ "ระบบได้ส่งจดหมายข่าวเรียบร้อยแล้วทั้งหมด (ตามจำนวนผู้สมัครรับข่าวสาร)" (รูปที่ 5)รูปที่ 5 ระบบได้ส่งจดหมายข่าวเรียบร้อยแล้วทั้งหมด

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.