×
บทนำการจัดการคูปองลดราคา

        ในกรณีที่คุณต้องการทำการตลาดด้วยรูปแบบการมอบส่วนลดให้กับลูกค้าเพื่อจูงใจให้ลูกค้านำส่วนลดนั้นมาซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าออนไลน์ของคุณสามารถใช้คุณสมบัติคูปองลดราคาในการดึงดูดใจลูกค้าได้

        ในการเข้าไปจัดการคูปองลดราคาให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลนของคุณ จากนั้นให้คุณคลิกเลือกเมนู “การตลาด”และเลือกเมนูย่อย “คูปองลดราคา” ดังรูปรูปที่ 1

รูปที่ 1 การใช้งานเมนูคูปองลดราคา


        จากนั้นคุณจะพบหน้ารายการคูปอง ดังรูปที่ 2 โดยคุณสามารถทำการเพิ่มเติม หรือจัดการคูปองได้ตามต้องการ


รูปที่ 2 หน้าแสดงรายการคูปองในร้าค้าออนไลน์


โดยข้อมูลที่พบที่หน้ารายการคูปองมีดังนี้
        - รหัสคูปอง : แสดงรหัสของคูปองที่ใช้งาน
        - ประเภทของการลดราคา : แสดงรูปแบบของการลดราคาว่าเป็นคูปองที่มีลักษณะการลดราคาแบบใด
        - จำนวน : แสดงมูลค่าของส่วนลดของคูปองนั้นๆ
        - ประเภทของวันหมดอายุ : แสดงประเภทของวันหมดอายุการใช้งานคูปองว่าคูปองนั้นๆ จะมีประเภทของการหมดอายุการใช้งานแบบใด  ซึ่งมีแบบตามจำนวน, ตามวันที่ หรือทั้งสองประเภท
        - หมดอายุตามวันที่ : แสดงวันที่ที่คูปองจะหมดอายุ (หากคูปองไม่ได้มีประเภทของการหมดอายุตามวันที่ จะไม่มีวันที่ปรากฏ)
        - หมดอายุตามจำนวน : แสดงจำนวนที่สามารถใช้งานคูปองได้ (หากคูปองไม่ได้มีประเภทของการหมดอายุตามจำนวน จะไม่มีตัวเลขปรากฏ)
        - การใช้งาน : แสดงจำนวนคูปองที่ถูกใช้งานจากลูกค้า
        - แก้ไข : การเข้าไปแก้ไขจัดการคูปอง

ในการจัดการคูปองได้แยกเป็นหัวข้อตามการจัดการที่ต้องการร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.