×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

บทนำการจัดการ Ads โฆษณา

บทนำการจัดการ Ads โฆษณา

        ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ของตะกร้าออนไลน์ มีพื้นที่ให้เจ้าของร้านสามารถสร้างพื้นที่โฆษณาโดยใช้รูปในการนำเสนอ (Ads โฆษณา) ถ้าอธิบายให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นพื้นที่โฆษณานี้ เปรียบเสมือนกับรูปแบนเนอร์โฆษณาที่เราพบตามเว็บไซต์ต่างๆ ในพื้นที่นี้เจ้าของร้านสามารถนำไปใช้ทำโฆษณาได้ นอกเหนือจากตำแหน่งของแบนเนอร์สไลด์ หรือแบนเนอร์เล็ก ดังตัวอย่างรูปที่ 1 สร้าง Ads โฆษณาในตำแหน่งด้านบนของหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

 

รูปที่ 1 ตัวอย่าง Ads โฆษณา

 

        โดยการจัดการกับพื้นที่ Ads โฆษณา เจ้าของร้านสามารถทำได้ดังนี้
                - การเพิ่ม Ads โฆษณา
                - การแก้ไข Ads โฆษณา
                - การลบ Ads โฆษณา
                - การจัดเรียง Ads โฆษณา

 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.