×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

สะสมคะแนน

        ในขั้นตอนการตั้งค่าระบบสะสมคะแนน จะเป็นการกำหนดเงื่อนไขการสะสมคะแนน ที่ลูกค้าจะได้รับจากการซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง และเงื่อนไขในการนำคะแนนสะสมมาใช้งาน (ลูกค้าที่สะสมคะแนนได้ ต้องสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์เท่านั้น) ซึ่งขั้นตอนการจัดการมีดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง)

        2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “การตลาด” เลือกเมนูย่อย “ระบบสะสมคะแนน” ดังตัวอย่างรูปที่ 1

 

รูปที่ 1 เมนูการตลาด

 

        3. จากนั้นคุณจะพบส่วนของระบบคะแนนสะสม (รูปที่ 2) ซึ่งคุณสามารถเลือก เปิด-ปิด ใช้งานระบบคะแนนสะสมได้

 

รูปที่ 2 พื้นที่การจัดการระบบคะแนนสะสม

 

        a. กรณีที่คุณเลือก “ปิด” : หมายถึงคุณไม่ต้องการใช้งานระบบคะแนนสะสมที่ร้านค้าออนไลน์ของคุณ ระบบก็จะทำการปิดใช้งานระบบคะแนนสะสม

        b. กรณีที่คุณเลือก “เปิด” : หมายถึงคุณต้องการให้มีการสะสมคะแนนเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ของคุณ เมื่อเลือกเปิดใช้ ระบบจะแสดงข้อมูลให้กำหนดคะแนนที่ได้รับตามราคาสินค้า และ มูลค่าของคะแนน ดังตัวอย่างรูปที่ 3

 

รูปที่ 3 พื้นที่การกำหนดข้อมูลเมื่ออเปิดการใช้งานระบบคะแนนสะสม

 

        ซึ่งข้อมูลที่ต้องกำหนดมีดังนี้

        คะแนนที่ได้รับตามราคาสินค้า : ให้คุณกำหนดว่าเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าในร้านของคุณ ยอดราคาสินค้าครบกี่บาทจะได้คะแนนสะสมกี่คะแนน เช่น หากคุณกำหนดไว้ 0.1 เมื่อลูกค้าซื้อสินค้า 690 บาทเท่ากับลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม (690 × 0.1) = 69 คะแนน ซึ่ง 0.1 นั้นมาจากการที่เจ้าของร้านค้าออนไลน์ต้องการกำหนดว่า หากลูกค้าซื้อสินค้าครบ 10 บาท จะได้คะแนนสะสม 1 คะแนน (วิธีคำนวน คือ คะแนนสะสม ÷ ราคาสินค้า) เพราะฉะนั้นเจ้าของร้านค้าออนไลน์ สามารถคิดอัตราของคะแนนที่ได้รับตามราคาสินค้าได้ตามต้องการ

        มูลค่าของคะแนน : เจ้าของร้านค้าออนไลน์ต้องการให้คะแนนสะสมสามารถใช้แทนเงินสดได้กี่บาท เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำมาใช้ในการซื้อสินค้าครั้งถัดไป เช่น คุณกำหนดมูลค่าของคะแนน ไว้ที่ 1 หากลูกค้ามีคะแนนสะสมอยู่ 69 คะแนน แปลว่าลูกค้าสามารถใช้คะแนนสะสม ดังกล่าว มาใช้เป็นส่วนลดได้ 69 บาท ซึ่งเจ้าของร้านค้าออนไลน์ สามารถคิดอัตรามูลค่าของคะแนนได้ตามต้องการ (วิธีคำนวน คือ มูลค่าของส่วนลด ÷ คะแนนสะสม เช่น คะแนนสะสมที่เจ้าของร้านกำหนดไว้ 5 คะแนน จะเท่ากับมูลค่าของส่วนลด 2 บาท ดังนั้นมูลค่าของคะแนนที่เจ้าของร้านต้องกำหนดคือ 5÷2 = 2.5) 

 

        4. เมื่อกำหนดข้อมูลเรียบร้อยให้คุณคลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกการตั้งค่า ภายหลังการบันทึกการตั้งค่า คุณจะพบข้อความที่ระบบแจ้งผลการบันทึกการตั้งค่า ดังตัวอย่างรูปที่ 4

รูปที่ 4 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลระบบคะแนนสะสม

 

        จากนี้ระบบร้านค้าออนไลน์ของคุณ จะเริ่มทำการสะสมคะแนนให้กับลูกค้าเมื่อลูกค้ามาซื้อสินค้าผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ของคุณ แต่ไม่มีการคิดย้อนหลังให้กับออเดอร์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าการเปิดใช้ระบบสะสมคะแนน

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.