×
องค์ประกอบหน้าแดชบอร์ด

          การเข้าใช้งานระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ คุณจะพบหน้าแรกของการเริ่มต้นระบบ (ซึ่งพื้นที่นี้สามารถคลิกที่ “เมนูแดชบอร์ด” ได้) องค์ประกอบภายในหน้าแดชบอร์ดจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 หน้าแดชบอร์ดของส่วนจัดการร้านค้าออนไลน์

 

        โดยรายละเอียดของแต่ละส่วนมีดังนี้

                ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่คุณสามารถใช้ดำเนินการทั่วไป ดังนี้

                -    ดูหน้าร้านค้า : คลิกที่ดูหน้าร้านค้า เมื่อคุณต้องการเปิดดูการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณ (หน้าร้านที่แสดงต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอและซื้อขายสินค้า)

                -    แสดงหน้าจัดการร้านค้าในภาษา : คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของเมนูในหน้าการจัดการร้านค้าตามภาษาที่คุณต้องการได้ โดยระบบมีให้เลือกทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

                -    แสดงชื่อผู้เข้าใช้งาน : คุณจะพบชื่อที่คุณใช้เข้าระบบ และเมื่อคุณต้องการออกจากหน้าการจัดการร้านค้า ให้คุณชี้ลูกศรไปที่ชื่อจะพบเมนู “ออกจากระบบ” ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 การออกจากระบบ

 

                ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของเมนูการดำเนินงาน เพื่อให้คุณเข้าใช้งานในการจัดการร้านค้า (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 เมนูการดำเนินการ

 

                ส่วนที่ 3 ส่วนของประวัติและการแสดงสถิติของร้านค้าที่เกิดขึ้น (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 ส่วนการแสดงสถิติร้านค้า

 

        เพื่อเป็นพื้นที่ในการชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้น ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้งานเพื่อจัดการข้อมูลบางอย่างได้ โดยรายละเอียดในบางส่วนมีดังนี้ จากตัวอย่างรูปที่ 4

                พื้นที่ 3.1 : พื้นที่ในการแสดงรูปแบบร้านค้า (Theme) ที่คุณกำลังใช้งาน

                พื้นที่ 3.2 : แสดงประวัติการใช้งานที่เกิดขึ้นในร้านค้าออนไลน์ และมีเมนูลัดเพื่อเข้าไปเพิ่มสินค้า, เพิ่มบทความ และแบนเนอร์

                พื้นที่ 3.3 : แสดงสถิติการขายที่เกิดขึ้นในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

                

                ส่วนที่ 4 เป็นส่วนแสดงรายละเอียดเพื่อดำเนินการตามเมนูที่เลือกใช้งาน (รูปที่ 5) แต่ในกรณีที่เข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลนมาใหม่ในแต่ละครั้ง พื้นที่ส่วนที่ 4 จะแสดงรายการออเดอร์ล่าสุด, สินค้าขายดี และลูกค้าใหม่ ที่เกิดขึ้นภายในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

รูปที่ 5 ส่วนดำเนินการตามเมนูที่เลือกใช้งาน

        จากหน้าแรกของการเริ่มต้นระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถคลิกที่เมนูในส่วนที่ 2  เพื่อไปดำเนินการในข้อมูลที่ต้องการได้ โดยพื้นที่การดำเนินการจะแสดงแทนในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ซึ่งกระบวนการในการจัดการร้านค้าเบื้องต้นจะอยู่ในรายละเอียดในบทถัดไป

คู่มือการใช้งาน
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.