×
การกำหนดข้อมูลร้านค้าออนไลน์

        การกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าทราบชื่อผู้ขาย หรือสถานที่ หรือข้อมูลที่สามารถใหลูกค้าติดต่อกับผู้ขายได้ โดยข้อมูลนี้จะปรากฎที่เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ โดยอยู่ที่เมนู “ติดต่อเรา” สามารถกำหนดได้ดังนี้

        เมื่อคุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์เป็นที่เรียบร้อย ให้คุณเลือกเมนู “ตั้งค่าระบบ” และเลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าเบื้องต้น” ดังแสดงในรูปที่ 1 

รูปที่ 1 เมนูตั้งค่าเบื้องต้น

        คุณจะพบรายละเอียดของการระบุข้อมูลบริษัท (อยู่ที่แท็บข้อมูล “ข้อมูลบริษัท”) ดังรูปที่ 2 ซึ่งคุณสามารถระบุข้อมูลของร้านค้า โดยใช้รูปแบบตามตัวอย่างที่มีให้ (ข้อมูลใดมีสัญลักษณ์ เครื่องหมายบวกสีเขียว สามารถระบุได้หลายภาษา)


รูปที่ 2 ข้อมูลบริษัท        ในส่วนของแผนที่ร้านค้า กรณีที่ต้องการให้แสดงแผนที่ร้านค้า เมื่อเลือก “เปิด” ใช้งาน ต้องทำการระบุเลข ละติจูด และลองติจูด เพื่อกำหนดพิกัดบนแผนที่ (สามารถตรวจสอบเลขละติจูดและลองติจูดได้จาก Google Maps)

       เมื่อคุณระบุข้อมูลครบถ้วนให้ทำการบันทึกข้อมูล โดยการคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เมื่อการบันทึกเสร็จสิ้นจะมีการแสดงข้อความถึงผลการบันทึกสำเร็จ ดังแสดงในรูปที่ 3


รูปที่ 3 ผลการบันทึกข้อมูลบริษัท        ข้อมูลบริษัทที่ได้ระบุไว้ สามารถตรวจสอบการแสดงผล โดยไปที่หน้าร้านค้าออนไลน์ของคุณ (เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์) ซึ่งคุณสามารถไปยังหน้าร้านค้าออนไลน์ได้จากทางหน้าการจัดการร้านค้าออนไลน์โดยการคลิกที่ “เข้าสู่หน้าร้าน” ดังแสดงในรูปที่ 4 


รูปที่ 4 เมนูเข้าสู่หน้าร้านค้าออนไลน์        เมื่อมาที่เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ให้คลิกเลือกที่เมนู “ติดต่อเรา” ระบบจะแสดงข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ ดังแสดงในตัวอย่างรูปที่ 5 


รูปที่ 5 ตัวอย่างการแสดงผลที่เมนูติดต่อเราที่เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.