×
การกำหนดส่วนแสดงผลหน้าร้านค้าออนไลน์

        ระบบร้านค้าออนไลน์ของตะกร้าออนไลน์มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อร้านค้าออนไลน์ไว้ครบถ้วนและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติการแนะนำสินค้า หรือการแสดงโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ท หรือการแนะนำสินค้าขายดี เป็นต้น

        ในเบื้องต้นคุณสมบัติต่างๆ จะปรากฏไว้ที่หน้าร้านค้าให้อัตโนมัติ โดยระบบเปิดโอกาสให้คุณสามารถเลือก “เปิด-ปิด” การใช้งานคุณสมบัติได้ตามต้องการ โดยขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้

        1. ให้คุณคลิกเลือกที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” จากนั้นเลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าเบื้องต้น” ดังแสดงในรูปที่ 1 

รูปที่ 1 เมนูตั้งค่าเบื้องต้น


        2. คุณจะพบรายละเอียดของการกำหนดค่าข้อมูลบริษัท จากนั้นให้คลิกเลือกที่แท็บหัวข้อ “การแสดงผล” เพื่อมายังพื้นที่การกำหนดคุณสมบัติที่ต้องการ ซึ่งคุณจะพบรายการคุณสมบัติต่างๆ ที่เลือกเปิด หรือปิดการใช้งาน ดังแสดงในตัวอย่างรูปที่ 2

รูปที่ 2 การใช้งานส่วนการแสดงผล


        3. โดยคุณสมบัติที่ปรากฏภายในหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่คุณสามารถเลือกเปิดหรือปิด มีหลากหลายคุณสมบัติให้จัดการ โดยตัวอย่างการเปิด-ปิดในคุณสมบัติที่สำคัญ มีดังนี้

       - การเปิด-ปิด และการตั้งค่าการแสดงภาพแบนเนอร์ ดังแสดงในรูปที่ 3 

รูปที่ 3 การเปิด-ปิด การแสดงภาพแบนเนอร์

        พื้นที่ที่แสดงแบนเนอร์ในหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 พื้นที่การแสดงแบนเนอร์ที่หน้าร้านค้าออนไลน์

        การเปิด-ปิด ส่วนแสดงสินค้ามาใหม่ ดังแสดงในรูปที่ 5 

รูปที่ 5 การเปิด-ปิดการแสดงสินค้ามาใหม่ 

        พื้นที่ในการแสดงสินค้ามาใหม่จะแสดงที่บริเวณด้านหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ดังตัวอย่างรูปที่ 6

รูปที่ 6 ตัวอย่างการแสดงข้อมูลสินค้ามาใหม่ที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้า


        การเปิด-ปิดการแสดงสินค้าขายดี, สินค้าแนะนำ และข่าวและประกาศ ดังแสดงในรูปที่ 7


รูปที่ 7 การเปิด-ปิดการแสดงสินค้าขายดี, สินค้าแนะนำ และข่าวและประกาศ

        พื้นที่ในการแสดงสินค้าขายดี, สินค้าแนะนำ และข่าวและประกาศจะแสดงที่บริเวณด้านหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ดังตัวอย่างรูปที่ 8

รูปที่ 8 ตัวอย่างพื้นที่การแสดงสินค้าขายดี, สินค้าแนะนำ และข่าวและประกาศ

        การเปิด-ปิดการแสดงโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่า และการเปลี่ยนรูปหลักของโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่า ดังแสดงในรูปที่ 9

รูปที่ 9 การเปิด-ปิดการแสดงโปรโมชั่น และเปลี่ยนรูปหลักของโปรโมชั่น

        โดยพื้นที่การแสดงโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่า ดังแสดงในตัวอย่างรูปที่ 10

รูปที่ 10 พื้นที่การแสดงโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.